Lettlest og velskrevet innføringsbok om helsevesen og helsepolitikk

Maren Skaset Om forfatteren
Artikkel

Vallgårda, S

Krasnik, A

Health services and health policy

210 s. København: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris DKK 218

ISBN 978-87-628-0876-8

Det første av de seks kapitlene beskriver generelle egenskaper ved ulike lands helsevesen, blant annet ulike former for organisering og finansiering. Kapittel 2 beskriver hvordan helsepolitiske problemstillinger skapes og hvordan både problemstillinger og hva som anses som rasjonelle, og dermed ønskelige løsninger, har relasjon til politiske ideologier. Kapittel 3 presenterer ulike måter å forstå organisasjoner på og metoder for å regulere helsetjenesten. Kapittel 4 beskriver de mest benyttede metoder innen økonomisk evaluering, mens det i kapittel 5 diskuteres helsereformer som fenomen. Siste kapittel gir en oversikt over det danske helsevesenet etter reformen i 2007, herunder styring, organisering og finansiering.

Dette er en engelsk versjon av den fjerde og noe omarbeidede utgaven av en dansk bok med tittelen Sundhedsvæsen og sundhedspolitikk. Målgruppen oppgis først og fremst å være medisinstudenter, studenter innenfor studieretningen «public health» og andre (internasjonale) studieprogrammer der helsetjenesten er tema, men også leger, sykepleiere, administratorer og politikere, samt utenlandske helsearbeidere i Danmark, som ønsker å lære mer om det systemet de er en del av.

Boken er tenkt som en oppslagsbok. Dette angis som begrunnelse for enkelte gjentakelser og for at forfatterne bare beskriver generelle, overordnede strukturer, ikke forhold på institusjons- og avdelingsnivå.

Den er velskrevet, lettlest og dekker på en kortfattet og informativ måte et bredt utvalg temaer. Den gir en fin innføring i sentrale modeller, begreper og teorier som er relevante for å beskrive, analysere og evaluere helsevesenet i ulike land/kontekster, og gjør på en klar og konsis måte rede for viktige problemstillinger innenfor helsepolitikken, både historisk og i dag. Strukturen er oversiktlig, og hvert kapittel har egen litteraturliste. I tillegg er det bakerst i boken en liste med forklaring av sentrale begreper. Derfor egner den seg godt som en innføringsbok for personer uten spesiell kunnskap om helsepolitikk og helsevesen i ulike land, samt for personer som kan noe, men ønsker en bedre forståelse av helheten. Brukt som lærebok i Norge er det en ulempe at den gir en oversikt over det danske helsevesenet og ikke det norske. For personer med en viss oversikt over feltet, som ønsker å lære mer, blir omtalen av det enkelte tema for overfladisk.

Anbefalte artikler