Behov for engasjerte allmennleger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For å styrke samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern, er det behov for flere allmennleger som praksiskonsulenter.

  Astrid Eimhjellen leder prosjektet «Allmennlegetjenesten og psykisk helse». Foto Jørn Ertsaas
  Astrid Eimhjellen leder prosjektet «Allmennlegetjenesten og psykisk helse». Foto Jørn Ertsaas

  – Mennesker med psykiske lidelser mangler ofte kontinuitet og helhet i sitt tjenestetilbud, blant annet fordi de tjenestene som skal samarbeide er spredt over flere etater og forvaltningsnivåer. Psykiske lidelser har ofte en slik karakter at det er ekstra tungt for pasienten selv å skulle koordinere tjenestene. Derfor stilles det spesielt høye krav til samhandling og koordinering mellom behandlere, sier Astrid Emhjellen.

  Hun leder et prosjekt i Legeforeningen som skal bedre allmennlegenes arbeid i psykisk helsevern gjennom å utvikle og styrke praksiskonsulentordningen (PKO) ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Prosjektet, «Allmennlegetjenesten og psykisk helse: Praksiskonsulentordningen», er et ledd i etterarbeidet med «Opptrappingsplan for psykisk helse» og finansieres av Helsedirektoratet med en ramme på rundt fem millioner kroner. Legeforeningens oppdrag er å lage plan og strategi for bruk av midlene og å følge opp praksiskonsulentene (1).

  – Prosjektets overordnede målsetting er å styrke samhandlingen mellom behandlere på ulike nivåer i helsetjenesten for å bidra til at mennesker med psykiske lidelser bedre mestrer sitt eget liv. Praksiskonsulentordningen har vist seg som et viktig virkemiddel i dette arbeidet, og vi vil tildele midler for inntil 20 praksiskonsulentstillinger rundt om i landet. Planen er at helseforetakene ansetter allmennleger i deltidsstillinger (fra femprosent- til tjueprosentstillinger) som praksiskonsulenter. Helseforetakene skal selv finne engasjerte allmennpraktikere som har opparbeidet seg noen års erfaring og som har bred forankring og tillit i både første- og annenlinjetjenesten. Det er også et mål med prosjektet å videreutvikle og etablere nye modeller for samhandling mellom fastleger og DPS/BUP og gjøre denne kunnskapen allment tilgjengelig, sier Emhjellen.

  Astrid Emhjellen, som selv jobber som praksiskonsulent ved Sykehuset Telemark HF, opplyser at hvert DPS og hver BUP kan søke om inntil 200 000 kroner, og at tildeling vil skje innen utgangen av april. Tiltaket skal evalueres i samarbeid med ekstern aktør våren 2011.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media