Vintermøte med høy faglig puls

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Landets kardiologer var samlet til faglig påfyll på Norsk Cardiologisk Selskaps 19. vintermøte. På programmet stod bl.a. nye behandlingsformer og retningslinjer.

Rune Fanebust (t.v.) og Rune Wiseth gikk igjennom de nye retningslinjene. Foto Knut E. Braaten

Rundt 200 kardiologer og en rekke representanter for industrien hadde tatt veien til Lillehammer for å delta på vintermøte i Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) i overgangen januar/februar. Kurskomiteen hadde snekret sammen et tungt, fagspekket program.

– Vintermøtet er ett av tre årlige nasjonale møter som NCS arrangerer. Møtets hoveddel er et klinisk rettet program hvor oppmerksomheten rettes mot aktuelle problemstillinger innen hjertemedisin. Men NCS er også opptatt av å fremme kardiologisk forskning, og derfor var den første dagen viet til et heldags forskningssymposium hvor presentatørene får dekket reise, hele oppholdet og møteavgift. Dette gir forskere og stipendiater en mulighet til å samles og utveksle erfaringer og klinikerne en mulighet til å følge med på det som foregår, ikke minst innen kardiovaskulær basalforskning, sier Cecilie Risøe, leder i NCS.

Forskningspris til Ahus

– Hensikten med vintermøtets forskningssymposium er å presentere nytt fra forskningsmiljøene i Norge. De fleste miljøene sender en eller to stipendiater til møtet og i alt var i år 15 forskere invitert til å holde en ti minutters presentasjon med påfølgende fem minutter til spørsmål. Det er gjennomgående svært høy kvalitet på de arbeidene som deltar i denne konkurransen, og derfor er det en betydelig anerkjennelse å vinne. Det inviteres også to fremtredende forskere fra utlandet som holder «state of the art»-foredrag, sier kurskomiteenes leder Erik Kongsgård.

NCS’ pris for årets beste forskningsbidrag gikk til Helge Røsjø. Han var eneste kandidat fra Akershus universitetssykhus (Ahus) i år og er stipendiat på et forskningsprosjekt der man ønsker å finne ut om en enkel blodprøve kan avsløre om pasienten har, eller er i ferd med å utvikle, alvorlig hjertesykdom. Tittelen på hans presentasjon var «Chromogranin B: a novel myocardium-regulated biomarker in experimental and clinical heart failure». Studier foretatt ved Ahus viser at et protein lages i hjertemuskulaturen under hjertesviktutvikling, det øker i blodet hos pasienter med hjertesykdom, og økningen i blodet er regulert etter alvorlighetsgrad av sykdom hos pasienten. Dette har aldri blitt påvist før. I tillegg til heder fikk Røsjø et reisestipend på 10 000 kroner.

Nye behandlingsformer og retningslinjer

Den kliniske delen av vintermøtet er mer praktisk rettet. Her presenteres nye behandlingsformer og retningslinjer. Kongsgård forteller at det legges inn tid til diskusjon slik at flest mulig får komme med sine synspunkter. Formålet med denne delen av kurset, er å etablere konsensus og implementere nye behandlingsprinsipper og internasjonale retningslinjer i norsk kardiologi. Disse sesjonene kombinerer fagområder som danner en helhet som kardiologi og thoraxkirurgi og bildediagnostikk som ekkokardiografi, angiografi, MR og CT.

– Hovedtemaene på årets vintermøte var ny teknologi for diagnostikk og oppfølging av pasienter, behandling av atrieflimmer og kirurgisk vs. perkutan behandling av koronarsykdom, utdyper Kongsgård.

Rune Wiseth ved St. Olavs hospital i Trondheim og Rune Fanebust ved Haukeland universitetssykehus i Bergen presenterte nye europeiske retningslinjer – «guidelines» – ved ST-elevasjonsinfarkt og akutt og kronisk hjertesvikt. Retningslinjene fra European Society of Cardiology holder et høyt faglig nivå og oppdateres stadig i takt med kunnskapsutviklingen, men gjennomgås også systematisk av NCS’ kvalitetssikringsutvalg med tanke på forhold som vanskelig kan implementeres i Norge på grunn av organisering, kapasitet eller etablert behandlingstradisjon. Kvalitetsutvalgets vurdering behandles så i NCS’ styre og trykkes i tidsskriftet Hjerteforum. Arbeidet med nye guidelines pågår kontinuerlig, og i tillegg kommer nasjonale retningslinjer.

Etterutdanning og ajourhold

NCS’ møtevirksomhet er et viktig ledd i legenes etterutdanning og ajourhold. Det er derfor lagt opp til en fast møtestruktur med tre større årlige arrangementer: vintermøtet, vårmøtet med foreningens årsmøte og høstmøtet i ekkokardiografi.

Hjertesykdommer er et stort fagfelt. NCS har egne arbeidsgrupper innen fem viktige områder: ekkokardiografi, invasiv kardiologi, voksne med medfødte hjertefeil, hjerterytmer og hjertesvikt. Arbeidsgruppene samler det nasjonale miljøet med spisskompetanse og har ansvar for fagutvikling og vurdering av retningslinjer. De fleste arbeidsgruppene arbeider også med nasjonale kvalitetsregistre innen dagens lovverk.

Foruten møter med aktuelle temaer, står NCS som utgiver av en rekke publikasjoner: Tidsskriftet Hjerteforum kommer fire ganger i året med ca. 150 sider. Det inneholder fagartikler, kongressreferater og fagpolitisk stoff. Doktorgrader innen kardiovaskulær medisin trykkes som supplementsbind til Hjerteforum. Kardiologiske metoder er en prosedyrerettet lærebok for utdanningskandidater på ca. 200 sider som revideres etter behov og som distribueres til alle medlemmer. I tillegg kommer spesialhefter som Hjerteinfarkt – diagnostikk og behandling, sist revidert i 2007.

Les mer: www.hjerte.no

Anbefalte artikler