Rettferdig fordeling av helsepersonell globalt

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Mennesker lider og dør bl.a. på grunn av mangel på helsepersonell i verden. Verdenssamfunnet må jobbe aktivt for en rettferdig fordeling av leger og annet helsepersonell.

Det er stor mangel på helsepersonell i en rekke land. Illustrasjonsfoto Colourbox

Det mener Legeforeningen i sitt nye policynotat om migrasjon og legemangel i fattige land.

– Verden opplever omfattende internasjonal migrasjon av leger og annet helsepersonell. Ressurskrevende teknologi, mer omfattende behandlingstilbud og en aldrende befolkning, øker etterspørselen etter helsepersonell i høyinntektsland. Migrasjon er positivt ved utveksling av kunnskap og erfaring, men den forverrer samtidig en allerede kritisk mangel på leger i mange lavinntektsland. Restriktive tiltak for å hindre migrasjon bedrer ikke nødvendigvis situasjonen for lavinntektslandene. Man må i stedet finne frem til løsninger som kan gi den enkelte lege mulighet for faglig utvikling og åpne for gjensidig kunnskapsutveksling mellom landene samtidig som det jobbes for en rettferdig fordeling av helsepersonell globalt, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

På denne bakgrunn har foreningens utvalg for internasjonal helse utarbeidet notatet som retter oppmerksomheten mot legemangel i utviklingsland, hva årsakene til dette er, konsekvensene av dette og mulige tiltak.

Policynotatet ble sendt på bred høring til alle organisasjonsleddene og samtlige stilte seg positive. Det ble spesielt fremhevet at det er behov for å styrke gjensidig kunnskapsutveksling mellom fattige og rike land.

– Ved å styrke dette nettverket vil man kunne bidra til å forbedre og øke utdanningskapasitet av helsepersonell, øke forskningsaktivitet og forbedre utdanning av spesialister i fattige land. Samtidig er det viktig at Norge styrker sin egen medisinutdanning for, som et høyinntektsland, å kunne dekke eget legebehov. Norske myndigheter bør støtte Verdens helseorganisasjons nødvendige arbeid med å utarbeide etiske retningslinjer for rekruttering av helsepersonell fra fattige land, sier legepresidenten.

Det er anslått at det totalt er et underskudd på fire millioner helsearbeidere i 57 land i verden. Mangelen svekker grunnleggende og livreddende helsetiltak og er særlig kritisk i mange afrikanske land. Legeforeningen oppfordrer myndigheter, fagforeninger, bistandsgivere og frivillige organisasjoner til å jobbe sammen for en rettferdig og velfungerende helsetjeneste.

Les notatet: www.legeforeningen.no/?id=150762

Anbefalte artikler