Foreslår automatisk frikortordning

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen er positiv til tiltak som forenkler hverdagen for pasientene, sier president Torunn Janbu.

Legeforeningen mener at barn opp til 16 år må fritas fra egenandeler av hensyn til deres personvern. Illustrasjonsfoto Colourbox

Dagens forvaltning av egenandelsområdet er preget av manuelle registreringsrutiner ved de lokale NAV-kontorene. Tilrettelegging for forenkling og effektivisering av tjenester til folketrygdens medlemmer, behandlere og tjenesteytere, er en forutsetning for en smidig overføring av ansvaret for helserefusjonsområdet fra arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet. Som ledd i dette arbeidet, er Arbeids- og velferdsdirektoratet i ferd med å utvikle en automatisk frikortløsning.

Løsningen vil innebære en innsamling av opplysninger om egenandeler som skal føre til at frikort automatisk sendes ut i posten til medlemmet når beløpsgrensen for egenandelstaket er nådd, samtidig med eventuell utbetaling av overskytende beløp til medlemmets konto. Opplysningene om egenandeler hentes fra krav om refusjonsoppgjør som er sendt inn fra leger og andre behandlere og andre som yter tjenester for folketrygdens regning. Medlemmet selv behøver bare å samle kvitteringer for egen kontroll og oversikt over eventuelt manglende registrerte egenandeler.

– Legeforeningen er positiv til en forenkling for pasientene som dermed vil slippe å samle på kvitteringer og fremsette krav om frikort, men vi ser det likevel som en utfordring at den personlige kontakten med NAV-kontoret her kan fjernes. Dette kan få konsekvenser for de svakeste gruppene, som verken kan nyttegjøre seg av telefon- eller Internetthenvendelser, sier Janbu.

Legeforeningen støtter i en høringsuttalelse departementets forslag til innføring av automatisk frikortordning med følgende forutsetninger:

Barn opp til 16 år må fritas fra egenandeler av hensyn til deres personvern, det må utvikles og testes funksjonelle elektroniske ordninger i elektronisk pasientjournal (EPJ) og HELFO-KUHR (Helseøkonomiforvaltningen – kontroll og utbetaling av helserefusjoner) for innrapportering av betalte egenandeler, ikke opparbeidede fordringer og at behandlernes kostnader i forbindelse med endringen dekkes gjennom økte rammer til drift av legepraksis.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/152004.0

Anbefalte artikler