()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en ny studie fant man ingen effekt av langvarig interferonbehandling ved kronisk hepatitt C. Men undersøkelsen omfattet bare pasienter med alvorlig sykdom.

  Mens hepatitt B er et stort helseproblem på verdensbasis, er hepatitt C langt mer utbredt i Europa og USA. De aller fleste som smittes med hepatitt C-viruset, utvikler kronisk sykdom. Halvparten av disse responderer ikke tilstrekkelig på dagens behandling – en kombinasjon av pegylert interferon-α (peginterferon) og perorale antivirale medikamenter (nukleotid- eller nukleosidhemmere). Denne gruppen har stor risiko for å utvikle leversvikt eller hepatocellulært karsinom og må ofte ha levertransplantasjon.

  Resultater fra mindre studier tyder på at langvarig behandling med lavdose peginterferon reduserer risikoen for progredierende leversykdom hos pasienter som ikke blir virusfrie av standard behandling. Men en ny stor, randomisert studie kan ikke bekrefte dette (1). Blant over 1 000 pasienter med hepatitt C-indusert leverfibrose fikk halvparten lavdose peginterferon ukentlig i 3,5 år. Sykdommen utviklet seg i negativ retning hos litt over 30 % av deltakerne i begge gruppene. Hvis man bare så på pasienter som i utgangspunktet hadde cirrhose, var også forekomsten av kliniske endepunkter den samme.

  – Jeg er ikke overrasket over disse resultatene, men stiller spørsmål ved pasientutvalget. Undersøkelsen omfatter bare pasienter med langtkommen sykdom, sier avdelingsoverlege Jon Florholmen ved Gastromedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Tidligere studier har sett på pasienter med mindre grad av leverfibrose ved behandlingsstart. Vi vil alltid starte behandling så tidlig som mulig, slik at vi unngår så langtkomne tilfeller som de som var inkludert i studien. Dersom man velger å fortsette behandling med lavdose peginterferonbehandling, vil jeg anbefale å prioritere pasienter med ingen eller lavgradig leverfibrose.

  – En ny type antivirale medikamenter, proteasehemmere, ser ut til å øke behandlingseffekten. På sikt håper vi at tillegg av disse medikamentene vil hjelpe dem som ikke har effekt av dagens behandling, sier Florholmen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media