Statusrapporten på høring

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens statusrapport om utfordringer i spesialisthelsetjenesten, sendes i månedsskiftet februar/mars på høring.

Lars Eikvar leder arbeidsgruppen bak statusrapporten. Foto Legeforeningen

Arbeidet med rapporten har pågått siden slutten av august 2008. Sentralstyret sluttet seg i sitt møte 19. januar til hovedelementene i førsteutkastet til rapporten, og et nytt internt høringsutkast ble forelagt sentralstyret i februar. Rapporten sendes nå på høring til organisasjonsleddene, og blir endelig vedtatt på landsstyremøtet i Bodø i juni 2009.

Rapporten innledes med et punktprogram for en bedre spesialisthelsetjeneste og en beskrivelse av det overordende utfordringsbildet. Deretter drøftes tiltak for bedre kontinuitet og kvalitet med utgangspunkt i en analyse av utfordringer i pasientens utrednings- og behandlingsforløp på mikronivå. Dette ses avslutningsvis i lys av viktige premisser og rammevilkår for en bedre spesialisthelsetjeneste.

I begynnelsen av januar ble det avholdt et todagers arbeidsgruppemøte. Her ble det gitt mange fruktbare innspill på både struktur og innhold som arbeidsgruppen og sekretariatet har jobbet videre med. Arbeidsgruppen ledes av Lars Eikvar, spesialist i biokjemi og seksjonsoverlege ved Ullevål universitetssykehus. Foruten Eikvar består gruppen av Alf Andreassen, Anette Fosse, Catharina Falck, Jana Midelfart Hoff, Johan Georg Torgersen, Jon Helle, Margit Steinholt, Michael Strand, Olaug Villanger, Randulf Søberg, Stein Johansen og Tor Øystein Seierstad.

Anbefalte artikler