Møter utfordringene samlet og målrettet

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen står samlet etter siste tids hendelser og fortsetter målrettet arbeidet for en enda bedre helsetjeneste. Det ble klart på foreningens lederseminar på Soria Moria 27. – 28. januar.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen signaliserte at samhandlingsreformen vil få form av en stortingsmelding. Her i engasjert samtale med Torunn Janbu. Foto Lisbet T. Kongsvik

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å trekke tilbake Helsedirektoratets mulighet til å delegere spesialistgodkjenning til Legeforeningen, satte naturligvis sitt preg på årets lederseminar. Forslaget kom brått helgen før seminaret. Legeforeningen hadde ikke vært involvert i noen prosess i forkant av orienteringsmøtet som departementet kalte inn til. Sakens alvor og høringsnotat gjorde det nødvendig å endre lederseminarets program på kort varsel. Ellers sto utfordringer i samhandling, legeledelse, fordeling av Legeforeningens ressurser og sterke foredrag om erfaringer fra krigen i Gaza, på programmet.

Kommer med stortingsmelding

Det var en opplagt og munter helseminister som på seminarets første dag holdt foredrag med påfølgende debatt om utfordringer i samhandling. Bjarne Håkon Hanssen signaliserte for første gang at reformen vil få form av en stortingsmelding etter at arbeidet er ferdig i slutten av april. Han gjentok sitt budskap om at kommunehelsetjenesten må styrkes og at innsatsen må rettes mot forebyggende helsearbeid. Det må i langt større grad jobbes for å hindre at befolkningen utvikler sykdom som siden må behandles i spesialisthelsetjenesten.

– For å lykkes med dette må bl.a. de økonomiske incentivsystemene endres. Det må lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted til rett tid. Systemet må være slik at både kommunen og sykehuset tjener på en slik organisering, sa ministeren og fortsatte: – Det viktige er å få til pasientforløp uten brudd i overgangene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I dag er det er veldig lite som understøtter slike overganger for et helhetlig pasientforløp, og derfor jobber vi med å få til dette. Vi må i enkelte situasjoner også ha mulighet til å overstyre slik at vi får til fornuftige løsninger, utdypet Hanssen.

Helhetlig helsetjeneste

President Torunn Janbu la vekt på at samhandling og en helhetlig helsetjeneste har opptatt Legeforeningen lenge. Hun viste til at problemstillingen er blitt belyst i flere statusrapporter fra foreningen.

– Samhandlingsutfordringer er bl.a. forflyttingsproblemer mellom og innen nivåer pga. uavklart ansvars- og oppgavefordeling, feil dimensjonering og finansiering av første- og annenlinjetjenesten og dårlige kontaktkanaler. Helseministerens konklusjon? Å styrke kommunehelsetjenesten. Ja, det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Det er utfordringer i spesialisthelsetjenesten som også må inkluderes i en samhandlingsreform. Avtalespesialistene samhandler godt med primærhelsetjenesten og representerer kontinuitet for pasientene, men omtales lite og trekkes sjelden med i samhandlingsdebatten, sa Janbu.

Hun pekte også på at IKT er et viktig satsingsområde som det haster med å utvikle videre, noe Bjarne Håkon Hanssen sa seg enig i.

Mot slutten av debatten ble også departementets forslag om at Legeforeningen skal miste spesialistgodkjenningen, nevnt. Ministeren understreket at han ønsker en offentlig godkjenning av helsepersonellgrupper, og at den tiden da fagorganisasjoner gjør dette er forbi. Samtidig presiserte han at han vil ha et tett og nært samarbeid med Legeforeningen om det videre arbeidet med spesialistutdanningen.

Det var mange som ønsket å tegne seg til innlegg i debatten med helseministeren. Foto Knut E. Braaten

Høy kvalitet og nasjonal standard

Tråden om spesialistutdanningen og hvordan Legeforeningen bør møte myndighetenes forslag, fikk en grundig oppfølging den andre seminardagen. Etter innledninger om høringsnotatet og separate sesjoner hvor underforeningene drøftet forslaget, møttes man i plenum i forsøk på å stake ut en kurs. Tankene og følelsene rundt det overraskende forslaget var mange – Legeforeningen har tross alt godkjent spesialister på delegert myndighet siden 1918. Den gjennomgående tonen syntes å være å bruke høringsrunden til å løfte frem innholdet i spesialistutdanningen for å sikre høy kvalitet og nasjonal standard.

– Hva forslaget egentlig innebærer i praksis, vet vi ikke ennå. Men Legeforeningen har de beste forutsetningene til å ta hånd om innholdet i spesialistutdanningen, og her må vi fortsatt jobbe for høy kvalitet, nasjonal standard og en utdanning som er konkurransedyktig i internasjonal sammenheng. Befolkningen skal være trygg på at de får en fullverdig helsetjeneste uansett geografisk tilhørighet. Vi må fortsette å gå i god og tett dialog med myndigheter, storting og andre foreninger og organisasjoner, sa Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening.

Anbefalte artikler