Utfordrende å rekruttere leger

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Leger har et overraskende positivt syn på Forsvaret, men militæret innfrir ikke på lønn og forholdet til familien.

Representanter for Forsvaret, leger i Forsvaret og representanter fra Legeforeningen deltok under presentasjonen av undersøkelsen. Foto Knut E. Braaten

Det går frem av en undersøkelse Forsvaret har gjennomført blant medlemmer i Legeforeningen. Undersøkelsen ble presentert på Akershus festning i desember. Hovedformålet har vært å kartlegge leger og medisinstudenters holdninger og kjennskap til Forsvaret samt hva som motiverer og påvirker dem i beslutninger i forbindelse med deltakelse i utenlandske operasjoner på vegne av Forsvaret. Til stede under presentasjonen var representanter for Forsvaret, leger i Forsvaret (inkludert tillitsvalgte) og representanter fra Legeforeningens sekretariat.

Undersøkelsen var sendt ut elektronisk til 20 702 unike e-postadresser og ble besvart av 5 760 personer. Det gir en svarprosent på 28 %. Til tross for lav svarprosent ble det fremhevet at et tilfredsstillende antall svar normalt er 1 000 ved store nasjonale undersøkelser.

Vil ha flere leger

Forsvaret har de siste årene fått sterk kritikk for at de har hatt for få leger. Forsvaret forklarer dette med at de ikke har vært attraktive nok for legene. Tidligere i år inngikk Forsvaret en ny intensjonsavtale med Legeforeningen (1). Denne omhandler ikke bare lønn, men går også i retning av et bredere samarbeid for å styrke muligheten til å kunne gjøre karriere i Forsvaret og dermed gjøre Forsvaret mer konkurransedyktig. Legeforeningen mener alle norske leger vil tjene på å tjenestegjøre i Forsvaret og at det også er det beste for samfunnet. Forsvaret har mange muligheter å tilby norske leger og sitter på stor kompetanse, men er for lite synlige. Undersøkelsen som nå foreligger er et ytterligere ledd i Forsvarets rekrutteringsarbeid.

Undersøkelsen setter spesielt søkelys på deltakelse i utenlandske militære operasjoner, og man har vektlagt målgruppen spesialister innen allmennmedisin, anestesi, kirurgi samt leger under spesialisering i de tre fagfeltene.

– I perioden 2005 – 09 har bruken av leger til operasjoner i utlandet økt med rundt 300 – 400 %. Behovet for leger i utenlandske operasjoner vil øke med årene og Forsvaret må møte denne utfordringen med en robust og strategisk plan, sa major Ingar Guttersrud ved Forsvarets sanitet.

Mye må gjøres

Men selv om hovedandelen av de spurte oppgir at de har et positivt inntrykk av Forsvaret, noe som er overraskende tatt i betraktning den negative medieeksponeringen Forsvaret ble utsatt for sist høst, innfrir ikke Forsvaret på lønn og forholdet til familien. Risikoen ved å reise ut er for høy.

– Et annet problem er at en medisinsk karriere i Forsvaret, slik systemet er i dag, på mange måter er en blindvei. For å holde seg vitenskapelig oppdatert må man før eller siden gå tilbake til det sivile. Det må legges bedre til rette for å kunne kombinere en militær stilling med en sivil stilling, sa lege i Forsvaret Trond-Eirik Strand.

– På bakgrunn av undersøkelsen og de innspillene som kommer frem her, har vi en stor jobb å gjøre med å utarbeide konkrete tiltak som øker rekrutteringen av leger. Funnene i undersøkelsen byr ikke på de store overraskelsene, og vi arbeider allerede med flere av spørsmålene. Lønn er en forutsetning som må på plass. Andre tiltak vi må se nærmere på er å fange opp flere kandidater ved å bli mer synlige, stipendordninger for studenter, bedre samarbeid med det sivile helsevesen m.m. Legeforeningen vil være en avgjørende samarbeidspartner for å få dette til, oppsummerte oberst og stabssjef Steinar Amundsen.

Anbefalte artikler