Skrøpelige eldre trenger god samhandling

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

Utfordringene innen fremtidens eldreomsorg krever at alle nivåer samhandler langt bedre enn de gjør i dag. Kompetansen innen geriatri må økes i helsevesenet, og kommunehelsetjenesten har behov for mange flere allmennleger.

Anette Fosse. Foto Tove Myrbakk

Dette og mer til kom frem under en konferanse som Nordland Legeforening arrangerte i Bodø i november. Initiativet til «Fremtidens eldreomsorg – i sjiktet mellom lokalsykehus og primærhelsetjeneste» kom fra de tre kommunelege I-forumene i Nordland.

«Kommunehelsekurset» ble denne gangen en tverrfaglig konferanse med fokus på samhandling og eldreomsorg. Rundt 85 helsearbeidere som til sammen representerte hele kommunehelsetjenesten, deltok på kurset. Det var få deltakere fra spesialisthelsetjenesten, men den regionale spesialistutdanningen i geriatri hadde lagt sin fagsamling til konferansen, noe som bidro til gode faglige debatter.

Regjeringen har geriatri som et viktig satsingsområde fram mot 2015. Det harmonerer dårlig med de nedskjæringene som foretakene i nord har gjennomført eller planlegger gjennomført neste år. Fagmiljøene i nord er sterkt bekymret over utviklingen.

Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana og medlem av regjeringens ekspertutvalg, er mer enn gjennomsnittlig interessert i temaene geriatri, lokalsykehus og samhandling. Hun fikk æren av å åpne konferansen og presenterte rapporten Skrøpelige eldre i nord som Helse Nord la frem i mai 2008.

– Vi har mange utfordringer i Nord-Norge. Geografi, mange små og store sykehus, samt mange små og noen få store kommuner gjør at samhandling blir enda viktigere for oss hvis vi skal kunne gi helhetlige gode pasientforløp, sa hun.

– Syke eldre er en gruppe som ofte har sammensatte, kroniske lidelser. En viktig kvalitetsindikator fremover vil være hvordan samhandlingen rundt denne pasientgruppen blir. I dag er helsevesenet preget av en dyttekultur, der vi alle dytter pasientene våre foran oss. Både finansiering og organisering bygger opp under denne kulturen, sa Fosse. Rammebetingelsene må endres, men vi må også dyrke fram en kultur innen helsesektoren som fremmer en hentekultur, hvor hvert nivå ønsker pasienten velkommen. – Det nytter ikke bare å endre rammebetingelsene, sa hun. Anette Fosse ønsker at alle som jobber i helsevesenet skaffer seg et par «skrøpelige-eldre-briller» eller «SE-briller» som hun kaller det.

– Det er stor forskjell på 75-åringer. Vi må lære oss å skille de skrøpelige eldre fra andre gamle. Denne gruppen trenger en langt bredere tilnæring enn pasienter med enkeltstående problemstillinger. Den geriatriske spesialistkompetansen er ujevnt og dårlig spredt i Nord-Norge, sa Anette Fosse som tror en viktig kvalitetsindikator fremover vil være hvordan helsevesenet samhandler rundt skrøpelige eldre.

Konferansen hadde mange spennende innlegg som kan leses på www.nordland-legeforening.no

Anbefalte artikler