Les mer om ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forskrivning av legemidler

  Forskrivning av legemidler

  I allmennpraksis skrives det ut resept i tre av fem konsultasjoner, og det er økende krav til å kvalitetssikre forskrivningspraksisen. En spørreundersøkelse blant leger som deltar i etterutdanningsgrupper, viser at Felleskatalogen var den hyppigst anvendte kunnskapskilden.

  Likeverdige legemidler inneholder det samme virkestoffet som originalmidlet, og apotekene har fra 2001 hatt mulighet til å gjøre likeverdige bytter. Er det risiko for bivirkninger ved slikt bytte?

  Fra vugge til grav

  Hvordan holder allmennleger seg oppdatert om legemidler?

  Bivirkninger ved generisk bytte i Norge i 2005

  Tema: antibiotika og resistens

  Tema: antibiotika og resistens

  Gule stafylokokker gir vanligvis få problemer hos friske mennesker, men er en viktig sykdomsfremkallende bakterie i sykehus og sykehjem. Allerede i 1940-årene ble det påvist penicillinresistente stafylokokker og i 1961 de første tilfellene av meticillinresistens. Forekomsten av meticillinresistente gule stafylokokker i Norge øker, og i de senere årene har utbruddene i stor grad vært knyttet til sykehjem. I dette nummer av Tidsskriftet avsluttes temaserien om antibiotika og resistens.

  Antibiotikaresistens i helseinstitusjoner

  Meticillinresistente gule stafylokokker i Norge

  Et MRSA-utbrudd i et sykehjem i Oslo

  Penicillin og aminoglykosid ved febril nøytropeni

  Bredspektrede betalaktamaser hos gramnegative stavbakterier

  Biofilm og antibiotikaresistens hos koagulasenegative stafylokokker

  Da MRSA kom til Norge

  Arbeidsrelatert astma

  Arbeidsrelatert astma

  Yrkesbetingede lungesykdommer var tidligere dominert av støvlungesykdommer som asbestose. Nå har astma og kols tatt over, og astma er i dag den vanligste yrkesbetingede lungesykdommen i Europa og Nord-Amerika. Arbeidsrelatert astma er betydelig underrapportert til Arbeidstilsynet, og de fleste pasientene får ikke den trygd og erstatning de har krav på.

  Arbeidsrelatert astma og kols – forsømt og oversett

  Astma i norsk arbeidsliv

  Registrering av myelomatose

  Registrering av myelomatose

  Det er obligatorisk å melde kreft til Kreftregisteret, og god kvalitet på registeret er av vesentlig betydning for kreftforskningen. Rapporteringen av ikke-solide kreftformer, som myelomatose, har vært mangelfull. Registreringen av myelomatose er blitt bedre, men endrede melderutiner hos klinikere kan heve kvaliteten ytterligere.

  Er registreringen av myelomatose i Kreftregisteret god nok?

  Vakttjeneste i sykehjem

  Vakttjeneste i sykehjem

  Sykehjemspasienter har ofte behov for akutt legehjelp. Ved Bergen Røde Kors Sykehjem ble det i 1997 innført døgnkontinuerlig vakttjeneste for leger. En slik ordning kan forhindre unødvendig sykehusinnleggelse eller transport til legevakt og bør tilbys ved alle sykehjem, mener artikkelforfatterne.

  Vakttjeneste for leger på sykehjem

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media