Sats på primærhelsetjenesten!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Dokumentasjonen er entydig. Økt satsing på primærhelsefunksjoner er av vital betydning for både enkeltpasienter og samfunnet

  Barbara Starfield. Foto Tom Sundar
  Barbara Starfield. Foto Tom Sundar

  Den amerikanske helsetjenesteforskeren Barbara Starfield kom med klar og direkte tale til en lydhør og begeistret forsamling da hun holdt hovedforedraget under Primærmedisinsk uke.

  Barbara Starfield er medisinprofessor ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Maryland, USA og ledende innen primærhelsetjenesteforsking internasjonalt. Hun er kjent for sitt mantra «put doctors where they count», som henspiller på viktigheten av å styrke primærmedisinen og tilføre primærhelsetjenesten nok ressurser.

  Overbevisende effekter

  Overbevisende effekter

  I sitt innlegg kom Starfield med en rekke eksempler på hvilke helsegevinster dette gir.

  Beregninger fra 18 OPEC-land i perioden 1970 – 2000 avdekker færre potensielt tapte leveår (PYLL) i land med en bærekraftig primærhelsetjeneste. I disse landene er det lavere spedbarnsdødelighet, færre barn med lav fødselsvekt, færre tapte leveår pga. selvmord og høyere forventet levetid sammenliknet med land som ikke har en definert primærhelsetjeneste.

  I Indonesia falt spedbarnsdødeligheten i årene 1990 – 96, for så å stige igjen i 1997 – 2000. Det skjedde parallelt med henholdsvis økt og redusert ressurstilførsel til primærhelsefunksjoner.

  I Thailand sank barnedødeligheten markant fra 1990 – 2000, da myndighetene iverksatte en rekke tiltak for å styrke primærhelsefunksjonene i landets distrikter. Tall fra USA viser at en økning på én primærlege per 10 000 innbyggere er assosiert med 1,44 færre dødsfall. Sammenhengen mellom bedre primærhelsetjeneste og lavere dødelighet er sterkest i den afroamerikanske befolkningen.

  – Studier fra industrialiserte land så vel som utvikingsland, viser at bedre primærhelsetjeneste gir bedre helseindikatorer. Dette fremkommer av redusert totaldødelighet, dødelighet ved hjerte-kar-sykdommer og spedbarnsdødelighet, og likeledes tall som viser tidligere påvisning av ulike krefttilfeller. På den annen side er helseindikatorene gjennomgående dårligere i regioner med ensidig satsing på spesialisttjenester, sa Barbara Starfield.

  Kostnadsdrivende spesialisering

  Kostnadsdrivende spesialisering

  Hun understreket at en altfor stor grad av spesialisering innen medisin og helsestell kan virke mot sin hensikt.

  – Ikke bare er spesialistveldet kostnadsdrivende, det ser også ut til å være helsefarlig, sa den frittalende forskeren. Hun viste til at i 28 av 35 regionale undersøkelser i USA har man observert en reduksjon i fem hovedtyper av dødelighetsrater (total-, hjerte-, kreft-, hjerneslag- og barnedødelighet) i regioner med økt tilgjengelighet til allmennleger og primærmedisinske tjenester. Omvendt stiger de samme dødelighetsratene i 25 av de 35 undersøkelsene i regioner med overdreven bruk av spesialiserte helsetjenester.

  – Når man kommer over et visst nivå ser det ut til at økt spesialisttilgjengelighet ikke gir ekstra helsegevinster, heller tvert imot, sa Barbara Starfield. Hun tok til orde for å styrke og koordinere primærhelsefunksjoner. Det vil være kostnadseffektivt og gi langt større helsegevinster enn om ressursene ensidig kanaliseres inn i økt medisinsk spesialisering, var hennes konklusjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media