Bedre samhandling mellom fastlegene og NAV

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  NAV skal som en forsøksordning engasjere leger på deltid som praksiskonsulenter i tre fylker. I revidert statsbudsjett for 2008 ble det satt av 2 millioner kroner til en praksiskonsulentordning (PKO-NAV) som en forsøksordning for å styrke koordinering og samhandling i sykefraværsarbeidet.

  Odd Jarl Kvamme og Sigrun Andenæs ser frem til å få i gang forsøksordningen med PKO-NAV. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Odd Jarl Kvamme og Sigrun Andenæs ser frem til å få i gang forsøksordningen med PKO-NAV. Foto Lisbet T. Kongsvik

  – Målet med forsøksordningen er å oppnå bedre samhandling mellom NAV og sykmeldende behandlere for å redusere sykefraværet og for å få flere i arbeid og aktivitet, sier Sigrun Andenæs. Andenæs er overlege i NAV og prosjektleder for forsøksordningen.

  Brobygger mellom fastlegen og NAV

  Brobygger mellom fastlegen og NAV

  Forsøksordningen med praksiskonsulenter starter opp så raskt som mulig etter at stillingene er besatt i de tre forsøksfylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oslo. Det skal ansettes én lege i hvert av fylkene i 20 % stilling som praksiskonsulenter.

  – I hvert av fylkene ønsker vi å knytte til oss en erfaren og engasjert fastlege som har interesse for utviklingsarbeid, som har gode kommunikasjonsevner og som har sitt fastlegearbeid i fylket. Honorering skal følge de retningslinjer som er utarbeidet for praksiskonsulentene i helseforetakene, sier Andenæs. – Mulighetene for å øke PKO-ressursene underveis i forsøksordningen vil bli vurdert. Vi ser for oss PKO-NAV-legene som brobyggere mellom allmennmedisinen og NAV. Ordningen skal bygges opp slik at praksiskonsulenten har rådgivende overlege som sin primære samarbeidspartner i NAV og slik at de to utfyller hverandre som et team, legger hun til.

  Viktige møteplasser

  Viktige møteplasser

  – Det finnes lite oppdatert kunnskap om samhandling mellom fastleger og NAV/rådgivende leger i NAV og om eventuelle forbedringsområder. Som et ledd i forsøksordningen vil det derfor bli gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge samarbeidsforholdene. Denne undersøkelsen vil danne startpunktet for en evaluering av ordningen, sier Andenæs.

  – En annen oppgave for PKO-NAV vil være å bidra til å trekke i gang møteplasser hvor fastleger møter både veiledere og rådgivende leger i NAV. Møteplassene skal være resultat av et forpliktende samarbeid mellom allmennleger og NAV. Det er utarbeidet to inspirasjonshefter som beskriver hvordan møteplassene er tenkt gjennomført. Program for møtene skal være relatert til sykefraværsarbeidet og legen i det inkluderende arbeidsliv, forteller hun.

  Ny form for samarbeid

  Ny form for samarbeid

  – Samarbeidet med NAV om å utprøve praksiskonsulentmodellen i grensesnittet mellom fastleger og NAV er spennende, sier Odd Jarl Kvamme. Han er Legeforeningens representant i prosjektgruppen PKO-NAV. Kvamme var den som startet PKO-ordningen i Norge i 1995. Han er fastlege på Stord og har flere års erfaring som praksiskonsulent ved Stord sjukehus. Han har også vært koordinator for ordningen i Helse Fonna.

  – NAV er en daglig samarbeidspartner for en allmennpraktiker. Vi har mange deloppgaver når det gjelder undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter der NAV er en samarbeidspartner, sier han.

  – Det har dannet seg en del myter hos fastleger om at NAV er et tungvint og regelstyrt organ som det ikke er lett å samarbeide med. Når vi har et slikt forhold til en nær samarbeidspartner så må vi prøve å forbedre relasjonen ved å prøve ut nye former for samarbeid, sier Kvamme.

  Bærekraftig ordning

  Bærekraftig ordning

  – PKO har vist seg og være en bærekraftig ordning, og det skal bli interessant å teste ut om modellen også kan passe her. Dette har ikke vært prøvd ut før, verken i Norge eller i andre land. Når vi nå skal prøve ut en slik ordning er det viktig å avgrense temaene. Vi konsentrerer oss derfor om sykmelding og «Raskere tilbake» i prøveordningen. Målet er å tilse at folk som har behov for fastlege og NAV får et godt forløp gjennom begge systemer. Vi er begge hjelpere som skal jobbe for pasientens beste, presiserer han.

  – Jeg håper noen engasjerte leger vil gripe muligheten til å søke på de tre stillingene i prøvefylkene. Vi er avhengig av leger som har en viss fartstid, og som ser viktigheten av et godt samarbeid i grensesnittet mellom fastlegen og NAV, oppfordrer Kvamme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media