Er elektriske og magnetiske felter helseskadelige?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon.

  Extremely low frequency fields

  Environmental health criteria series no. 238. 543 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 50

  ISBN 978-92-4-157238-5

  Dette er en monografi i serien «Environmental Risk Criteria» som utgis av Verdens helseorganisasjon. Den er ment å være til hjelp for nasjonale og internasjonale myndigheter når de skal vurdere helserisiko for lavfrekvente felter og fatte beslutninger som gjelder risikoforvaltningen. Innholdet vil også være nyttig for andre som gjennom yrke, studier eller forskning møter problemstillinger om eksponering for lavfrekvente felter eller mulige helseeffekter av slik eksponering. For disse brukergruppene egner den seg også som oppslagsbok.

  Første delen beskriver aktuelle eksponeringskilder, feltstyrker i omgivelsene, feltstyrker som induseres i kroppen og mekanismer for hvordan feltene kan påvirke oss. Både vel dokumenterte mekanismer som gjelder sterke felter og foreslåtte mekanismer som gjelder svake felter er omtalt. Størstedelen av boken handler om mulige effekter som er vurdert på grunnlag av forsøk med frivillige, epidemiologiske studier, dyreforsøk og in vitro-forsøk. Effektene inkluderer blant annet kognitive virkninger, effekter på ulike organsystem, reproduksjonseffekter og kreft. De siste kapitlene omhandler grenseverdier, grunnlaget for disse og tiltak for å sikre at grenseverdier ikke overskrides. Føre-var-tiltak diskuteres i forbindelse med mulige langtidseffekter ved eksponering for feltstyrker som er lavere enn anbefalte grenseverdier.

  Emnet er omfattende behandlet på drøyt 500 sider, men et dekkende sammendrag og anbefalinger for videre forskning gjør at leseren raskt får en innføring i stoffet. Innholdsfortegnelsen er detaljert og gjør at det er lett å finne fram. Tabeller, blant annet med oversikt over relevante studier, bidrar også til oversikt. Figurer og diagrammer er benyttet hovedsakelig for å illustrere feltene inni i kroppen. Fordi boken dekker flere fagområder, vil deler av stoffet, og da spesielt på detaljnivå, være noe krevende avhengig av leserens faglige bakgrunn. Dette kompenseres til en viss grad med forklaringer i teksten og med en ordliste som omfatter de mest sentrale ordene.

  Innholdet er faglig kvalitetssikret ved at mange eksperter på de aktuelle områdene har bidratt i flere trinn. Dette har vært en tidkrevende prosess og dermed har det ikke vært mulig å inkludere de aller nyeste studiene. Fra og med 2006 er det få referanser. Allikevel gis det en meget god oversikt over kunnskapsnivået på området med nær 1 000 relevante referanser. Andre liknende bøker har vært utgitt tidligere av Verdens helseorganisasjon og andre, men denne er den mest oppdaterte. Boken vil derfor gi verdifull informasjon både til myndigheter med forvaltningsansvar innen det aktuelle området og til andre lesergrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media