Revidert avtale med Leverandørforeningen for Helsesektoren

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det er viktig at medlemmene kjenner til innholdet i den reviderte avtalen, da de har plikt til å holde seg oppdatert, slik at de ikke begår brudd på avtalen, sier generalsekretær Terje Vigen i Legeforeningen.

– Det er viktig at medlemmene kjenner til innholdet i den nye leverandøravtalen, sier Terje Vigen. Foto Lise B. Johannessen

Det formelle navnet på avtalen er Avtale mellom Leverandørforeningen for Helsesektoren og Den norske legeforening om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH).

– Formålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom leger og utstyrsleverandører skjer på en troverdig og tillitsvekkende måte. Samarbeid skal skje i former som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om slike forhold, sier Vigen. Dette krever at leger og utstyrsleverandører er seg bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå, og at de lar faglige, etiske og rettslige vurderinger være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for samhandling. Det er et mål at all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

– Det er et poeng at denne avtalen også kan anvendes overfor leger og utstyrsleverandører som ikke er medlemmer i organisasjonene, sier han.

Skriftlighet

Alle avtaler skal inngås skriftlig, forpliktelser skal fremgå og de skal gjøres tilgjengelige for innsyn for dem som ønsker å se dem.

– Vi tror det er nyttig for begge parter, og at det gir dokumentasjon hvis det reises tvil om en avtale og hva som er inngått. Det gir ryggdekning for begge og vil kunne hindre mistenkeliggjøring, sier generalsekretæren. Han legger til at det er ett unntak fra det som gjelder, og det er konsulentbesøk på legekontorer. Her gjelder ikke kravet til skriftlighet.

Avtalen har et eget punkt om favorisering som innebærer at når et organ eller grupper av leger eller medlemmer i Legeforeningen er arrangør av møter, så skal tilbud til utstyrsleverandører om å delta som annonsør eller utstiller ikke skje ved favorisering av enkeltfirmaer.

– Noen har nok begrenset kunnskap om hvem som kan levere hva. Ved tvil kan utstyrsleverandørforeningen kontaktes. De har oversikt over sine medlemmer og hva hver enkelt tilbyr. All informasjon skal være objektiv og av høy faglig kvalitet, og markedsføringen skal være preget av nøkternhet, sier Vigen.

Forbud mot firmamedvirkning

– Det er forbud mot firmamedvirkning i legers godkjente videre- og etterutdanning. Alle arrangementer som er tellende i forbindelse med spesialistutdanningen av leger, skal arrangeres uten økonomisk støtte eller praktisk medvirkning fra medlemmer av Leverandørforeningen for Helsesektoren, sier Terje Vigen. Unntak gjøres av Legeforeningen etter særskilt søknad fra kursarrangøren ved kurs hvor det av faglige grunner er nødvendig med praktisk samarbeid med utstyrsleverandører. Det kan være aktuelt å låne utstyr for visning/demonstrasjon av nye produkter. En forutsetning er da at det lånes ustyr fra ulike leverandører, dersom det er flere tilbydere.

– Vi har ett avtalebestemt unntak som er en følge av landsstyrets vedtak i mai 2008 om endring av kursretningslinjene, og det er at det tillates utstilling av medisinskteknisk utstyr ved ett årlig arrangement i den enkelte fagmedisinske forening. Dette kan skje i tilknytning til årlige møter som gir tellende timer, sier Vigen.

– Bakgrunnen er at vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer om at det er nødvendig å se hva som er kommet av nytt medisinsk utstyr innen enkelte fagområder, sier han.

Det er også et krav at kursarrangement og utstilling er separate arrangementer uten økonomisk forbindelse mellom kursarrangør og utstilling. Det betyr at utstillingsarrangementet ikke skal gi noen inntekt til kursarrangøren.

– Utstillingene skal også plasseres slik at kursdeltakerne ikke nødvendigvis må forholde seg til disse, hvis de ikke ønsker det, understreker Vigen.

Arrangementer med medvirkning fra firmaer

– Firmaene kan kun gi støtte til deltakelse på faglige anerkjente arrangementer innenfor det område der firmaet driver forskning og utvikling eller tilbyr tjenester til helsesektoren. Ved støtte til deltakelse på internasjonale arrangementer skal satsene i det statlige reiseregulativet benyttes. Det er krav til nøkternhet ved betaling for reise, kost og losji. Det er også nyttig å merke seg at leger som er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet, skal innhente arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på arrangementer betalt av utstyrsleverandører, sier Vigen.

Faglige kurs skal ha minst fem timers undervisning per dag, og kveldsmøter med middag må ha minst to timer à 45 minutters undervisning.

– Min tro er at vi gjennom å åpne for ett kurs hvor det kan presenteres utstyr, imøtekommer et sterkt faglig ønske om å få holde seg faglig oppdatert, sier generalsekretæren. Det skal ikke være slik at leger skal være nødt til å reise til andre land for å se hva som finnes av utstyr, avslutter han.

Avtalen kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no og fra leverandørforeningens Internett-sider www.lfh.no

Anbefalte artikler