Legemangel rammer fattige

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1990 – 1.

I Tidsskriftet nr. 17/2008 s. 1990 – 1 er forfatternavnet blitt feil. Riktig skal være Ingrid Næss-Holm

Anbefalte artikler