Les mer om ...

Artikkel

Tema: antibiotika og resistens

Behandlingsresistente infeksjoner er et økende problem også i Norge, til tross for en restriktiv holdning til antibiotikabruk. Tidligere ble nye preparater utviklet ved resistensproblemer, men denne uviklingen har stoppet opp. Antibiotikabruken, og spesielt bruken av bredspektrede midler, bør reduseres. Videre kan infeksjonsforebyggende tiltak, som pneumokokkvaksine til barn, hindre unødvendig bruk av antibiotika. I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om antibiotika og resistens.

Fra mirakelmedisin til multiresistens

De utvalgte smittestoffene

Antibiotikaforbruk i Norge

Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Fornuftig bruk av antibiotika i sykehus

Blir otitt og tonsillitt behandlet likt på legevakt og legekontor?

Tiltak mot antibiotikaresistens

Da antibiotikaresistens ble satt på dagsordenen

Cøliaki og kreftrisiko

Cøliaki er vanlig og fører gjerne til mageplager, jernmangel og trøtthet hos pasienten. Flere studier viser en økt risiko for visse krefttyper, blant annet lymfomer, og økt dødelighet. Glutenfri diett bedrer symptomene til pasientene, men reduserer muligens også risikoen for kreft og økt dødelighet.

Kreftrisiko ved cøliaki

Høy arbeidsbyrde for legen – en byrde for pasienten?

I Storbritannia har man erfart at lange pasientlister medfører kortere konsultasjoner. Norske data tyder på at fastlegens arbeidsbyrde ikke har sammenheng med pasientens opplevelse av tidsbruk i konsultasjonen. Pasienter til kvinnelige leger med høy arbeidsbyrde måtte imidlertid vente lenger på å få time. Tilsvarende sammenheng ble ikke påvist for menn.

Påverkar legens kjønn og arbeidsbyrde pasientane?

Definisjoner av metabolsk syndrom

Estimert forekomst av metabolsk syndrom i industrialiserte land er 20 – 40 %. Verdens helseorganisasjon definerte begrepet i 1998, og siden er ulike definisjoner av tilstanden introdusert. Ved Avdeling for preventiv kardiologi, Ullevål universitetssykehus, har man studert hvorvidt to ulike definisjoner identifiserte distinkte eller overlappende grupper blant overvektige pasienter.

Metabolsk syndrom hos pasienter med fedme

Har klimaendringer konsekvenser for helsen?

Klimatiske endringer kan påvirke helsen blant annet gjennom endret spredning av infeksjonssykdommer. Mygg er vektor for mange av tropesykdommene, og den liker seg best der det er varmt og fuktig. Malariamygg og vektorer for gulfeber og denguefeber vil blant annet kunne spre seg til høyereliggende områder. På kronikkplass diskuteres mulige helsemessige konsekvenser av en klimaendring.

Klima og helse

Anbefalte artikler