Fra møtet 15.9. 2008

Artikkel

Allergimedisiner i butikken

Statens legemiddelverk har foreslått å endre utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek. Forslaget innebærer at også allergimedisiner, syrehemmende legemidler, milde hydrokortisonsalver og -kremer kan kjøpes andre steder enn på apoteket. Legeforeningen støtter dette forslaget. Forskjellen på salg av legemidler på apotek og andre steder, er at de som kjøper medisinene, ikke får tilgang til kompetansen til de apotekansatte. Legemidlene det her er snakk om, er imidlertid velkjente i befolkningen og har liten risiko for bivirkninger og interaksjoner. Legeforeningen stiller seg derfor positiv til den økte tilgjengeligheten salg av legemidler utenom apotek gir.

Videreutvikling av Legeforeningens policynotater

Legeforeningens policynotater har vist seg å være et egnet virkemiddel for å utmeisle og synliggjøre foreningens politikk på ulike helsepolitiske områder. Sentralstyret har nå vedtatt at policynotatene skal videreutvikles gjennom opptrykking i et eget hefte, kombinert med en mer helhetlig presentasjon på foreningens Internett-sider.

Godt legevaktsarbeid

Legeforeningen mener det er behov for en videre utredning for å få sterkere oppmerksomhet om faglige retningslinjer for utvikling av allmennlegevakt med interkommunalt samarbeid som overordnet føring. Mandatet til arbeidsgruppen «Godt legevaktsarbeid» som ble nedsatt av landsstyret i 2006 for å arbeide videre med faglige retningsliner, er derfor justert og gruppen er utvidet med to medlemmer.

Styrking av SOP

Landsstyret 2008 vedtok å be sentralstyret utrede behovet og muligheten for å styrke inntektene til Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers (SOP) inntekter og legge frem en sak om dette for landsstyret i 2009. Det er nå utarbeidet en redegjørelse med beskrivelse av hvordan SOPs kapital i dag er anvendt, en beregning av hva økning i pensjonene vil komme til å koste og mulige måter å dekke inn en økt satsning på pensjonsområdet for leger som driver privat legevirksomhet. Det skal fremlegges en rapport for sentralstyret som vil bli sendt på høring blant berørte organisasjonsledd innen februar 2009. Det skal gjøre en egen undersøkelse blant privatpraktiserende leger.

Nytt medlem til Tidsskriftets redaksjonskomité

Karl Otto Nakken, seksjonsoverlege ved Epilepsisenteret SSE, Rikshospitalet, er oppnevnt som nytt medlem av redaksjonskomiteen for perioden 2008 – 31.12. 2011.

Anbefalte artikler