Tvilte aldri på utfallet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk Radiografforbund har aldri vært i tvil i denne saken og roser Legeforeningen for hjelpen de har fått.

  Anna Pettersen er glad for at saken ble løst. Foto Norsk Radiografforbund.
  Anna Pettersen er glad for at saken ble løst. Foto Norsk Radiografforbund.

  – Hvilken betydning har denne saken hatt for Norsk Radiografforbund?

  – Det er gledelig at denne prinsipielt viktige saken omsider har kommet til en løsning. Norsk Radiografforbund har aldri vært i tvil om at vårt medlem hadde rett til å inneha bierverv ved det private røntgeninstituttet. I en periode har vi hatt flere henvendelser knyttet til samme type sak, og vi har derfor valgt å bruke mye ressurser på saken.

  – Har det vært vanskelig å føre en sak av denne typen mot en «maktkoloss» som Helse Nordmøre og Romsdal HF?

  – Det som har forundret oss er at helseforetaket til tross for at de rettslig sett ikke hadde noen sak, likevel har stått på sitt utgangspunkt og nektet vårt medlem å inneha bierverv. I den grad helseforetaket er en «maktkoloss», er det vel vårt medlem som har tatt den største påkjenningen i forbindelse med denne saken. Det vanskeligste har nok vært uvissheten underveis. Det har tatt år å få en avklaring i saken, men vi har hatt et tålmodig medlem.

  – Hvorfor valgte Radiografforbundet å kontakte Forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen for hjelp i denne saken?

  – Norsk Radiografforbund har erfaring med at dersom vi har sammenfallende problemstillinger med andre, er det fornuftig å samarbeide. Som oftest finner man frem til de gode løsningene i fellesskap, og i dette tilfelle har Radiografforbundet og Legeforeningen felles interesser. Vi vil også rose Legeforeningen for det gode samarbeidet i denne saken. Det har vært en prinsipiell viktig avklaring å få på plass. Derfor vil vi rette en stor takk til helserettsavdelingen i Legeforeningen for det arbeidet som er gjort.

  – Hvilke konsekvenser tror Radiografforbundet denne saken kommer til å få?

  – Sivilombudsmannens uttalelse viser at arbeidsgiver ikke slavisk kan nekte radiografer eller andre helsearbeidere å inneha bierverv utenfor helseforetaket. Arbeidstaker disponerer som utgangspunkt fritt over sin fritid, herunder også muligheten for bierverv. Bierverv kan bare nektes etter en konkret og saklig begrunnet vurdering av det enkelte tilfellet. Radiografforbundet mener at forliket som er inngått med tydelighet underbygger at radiografer i utgangspunktet kan inneha bistillinger ved private røntgeninstitutt uten at helseforetakene lovlig kan nekte dette. Helseforetakene må ta hensyn til at den enkelte sak må vurderes konkret og ikke automatisk legge til grunn at bierverv er i strid med arbeidstakers lojalitetsplikt.

  – Er det andre ting Radiografforbundet vil trekke frem/vektlegge?

  – Norsk Radiografforbund vil i tillegg påpeke at det er et viktig samfunnspolitisk mål at man kan utnytte den samlede kompetansen i Helse-Norge til pasientenes beste. Dette har derfor vært et av momentene forbundet har vektlagt i saken. Radiografenes kapasitet og kompetanse skal kunne brukes maksimalt, pasienter skal kunne utredes så raskt som mulig, og behandling skal kunne iverksettes så raskt som mulig. I dette tilfelle ved at radiografer, så vel som annet helsepersonell, innehar bierverv hos private aktører.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media