God lærebok i immunologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bogen, B

  Munthe, LA.

  Immunologi

  2. utg. 334 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 449

  ISBN 978-82-15-01093-9

  Dette er 2. utgave av Bjarne Bogen og Ludvig A. Munthes norske lærebok i immunologi. Målgruppen er i første omgang studenter innen medisin, odontologi, veterinærmedisin og biologi.

   Boken kommer som paperback i A4-format og er delt opp i en basal del og en del som omhandler praktisk anvendelse av immunologifaget i klinisk immunologi, transfusjonsmedisin, samt et avsnitt om immunologiske teknikker. Den er rikt illustrert med tegninger, foto og tabeller. Enkelte av illustrasjonene kan virke noe i minste laget, men dette er nok et kompromiss mellom budskap og sideantall. Det er en mengde bokser med fordypningsstoff som prinsipielt består av to typer: «Dypdykkbokser» representerer mer inngående tilleggsinformasjon om et tema, mens «kliniske bokser» inneholder mer klinisk rettet informasjon om det aktuelle temaet. Denne oppdelingen kan ofte synes unødvendig. Meget godt fungerer imidlertid innledningen på hvert kapittel, der det foreligger en temaoversikt med stikkord til viktige momenter i kapitlet.

  Over ca. 160 sider gis en god beskrivelse av basal immunologi. Elementære begreper som medfødt og ervervet immunforsvar, humoral og cellemediert immunitet samt dynamikken i samspillet omtales. Inngående beskrives B-celler, antistoffstrukturen, og det gis en sjelden didaktisk og god forklaring på mekanismene som er ansvarlig for mangfoldet av antistoffer. I seksjonen om antigenpresentasjon og T-celler er et eget kapittel viet til de relativt nylig oppdagede og viktige regulatoriske T-cellene (T-reg). Dette er CD4+ T-celler som har en hemmende effekt på immunresponsen, og som sannsynligvis er av betydning for utvikling av autoimmune sykdommer. Et annet relativt nytt og fundamentalt begrep som behandles er AIRE-genet. AIRE-genet er ansvarlig for at en rekke vevsspesifikke strukturer hos det enkelte individ uttrykkes i thymus og dermed gir en negativ seleksjon av T-cellene i thymus slik at eget vev tolereres av de modne T-cellene. Det savnes omtale av Th-17-celler, en relativt nylig oppdaget subtype av CD4+ T-celler som synes meget viktig for utvikling av autoimmune sykdommer.

  I seksjonen om klinisk immunologi (ca. 80 sider) omtales viktige prinsipper i infeksjonsimmunologi, allergi, autoimmune sykdommer, medfødte immundefekter, transplantasjonsimmunologi og kreftsykdommer. Anti-CCP, som er en ny og klinisk viktig test for revmatoid artritt, har funnet sin plass under autoimmune sykdommer. At man her også har beskrevet hudsykdommen diskoid lupus som en variant av systemisk lupus erythematosus, vil sikkert bli rettet opp i neste utgave.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media