En litteraturviters personlige erfaring med psykoanalyse

Merete Selsbakk Johansen Om forfatteren
Artikkel

Budick, E

Aronzon, R.

Psychotherapy and the everyday life

A guide for the puzzled consumer. 223 s. London: Karnac Books, 2007 GBP 23

ISBN 978-1-85575-429-4

Emily Budick utviklet langvarig panikkangst etter sønnens død og søkte psykoterapi. Hennes fagområde er litteraturvitenskap, og hun har publisert og redigert flere bøker og artikler innen sitt fagfelt. På psykoanalysebenken får hun føle at hun mangler språk for opplevelsen av sitt eget selv. Prosessen mot bedring er møysommelig. Interessen for psykoanalysen og hennes egen psykoterapiprosess gjør at hun år etter avsluttet psykoterapi realiserer ønsket om å komme med denne beretningen. Hun kontakter sin tidligere psykoanalytiker, Rami Aronzon, med forespørsel om hans assistanse, fordi hun ønsker å fortelle om sin egen terapierfaring og gjennom dette gjøre psykoanalytisk tenkning mer tilgjengelig for andre enn profesjonelle aktører. Ideen til tittel og innhold er hentet fra Sigmund Freuds Hverdagslivets psykopatologi (Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1901).

Psychotherapy and the everyday life er en kombinasjon av noe lærebokaktig og en illustrasjon av personlige terapierfaringer. Gjennom gjengivelser av psykoterapiprosessen og referanser til den psykoanalytiske kunnskapsbase tar hun i de første kapitlene for seg sentrale psykoanalytiske begreper, spesielt vektlegges betydningen av det psykisk ubevisste. Begreper som overføring og motoverføring forklares, og terapeutisk fortolkning av overføring presenteres, med vektlegging av ivaretakelse av pasientens selvopplevelse. Motstandsbegrepet diskuteres og illustreres. Terapeuten bidrar med sin faglige kompetanse i de første åtte av til sammen ti kapitler, mens hans personlige erfaringer som terapeut/analytiker kommer avslutningsvis. I kapittel 9 søker man å forene biologiske og psykologiske perspektiver på psykiske lidelser. I siste kapittel problematiseres forfattersamarbeidet i lys av deres tidligere terapirelasjon.

Mens mange i dag hevder at atferdsterapi og kognitiv terapi kan være like virksomt og mer kostnadseffektivt enn psykodynamisk psykoterapi, er forfatternes synspunkt at dynamisk psykoterapi i større grad går på grunnlaget for psykiske plager, ikke bare på symptomlette og atferdsendring. Det anlegges et perspektiv som vektlegger psykoanalysens aktualitet i bredere sammenheng, der psykoanalytisk terapiteori representerer en kunnskapsbase som kan utnyttes i ulike terapeutiske sammenhenger og overfor forskjellige kliniske problemstillinger. Fra en slik synsvinkel blir ikke behandlingsmålet bare symptomreduksjon – symptomer får status som personlige uttrykk som har sin opprinnelse i helt unik selvopplevelse. Forfatterne reduserer ikke betydningen av symptomlette – eller medikamentell behandling for den saks skyld. De stiller imidlertid et opportunt spørsmål ved om ikke arbeidet med psykisk ubevisste konflikter og sviktende evne til refleksjon knyttet til symptomene, i større grad vil styrke utviklingen av et sammenhengende og autonomt selv enn det symptomlette alene kan gjøre. De får frem at psykoanalytisk forståelse har en kompleksitet som frir en fra manualer og teknikker og gjør en i stand til å forstå et uoversiktlig psykologisk felt. Den bringer inn et analyserende nivå og gir redskaper for å forstå hva man kan gjøre overfor pasientene. Forfatterne har greid å skape et originalt og velkomment bidrag.

Psychotherapy and the everyday life kan anbefales for den som søker og for den som henviser til behandling. Fagpersonell på ulike nivåer innen psykisk helse kan ha glede av den, også spesialister i psykiatri/psykologi.

Anbefalte artikler