Stort engasjement om hovedstadsprosessen

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen må bruke høringsmuligheten til å komme med et grundig og tydelig svar bygget på foreningens samlede faglige kompetanse og kunnskap om helsetjenesten.

Terje Bjørn Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, orienterte. Foto Lise B. Johannessen

Det var hovedbudskapet da de relevante organisasjonsleddene i Legeforeningen var samlet til høringsmøter om hovedstadsprosessen i slutten av august.

Møtene var et ledd i foreningens behandling av Helse Sør-Øst sitt høringsforslag om omstillinger i spesialisthelsetjenestetilbudet i hovedstadsområdet (1).

Omstillingsforslagene fra Helse Sør-Øst vil kunne få store konsekvenser for både pasienter og leger i regionen, og etter hvert også for resten av landet.

Omorganiseringen innen Helse Sør-Øst er planlagt å skje fort. Det må ligge gode analyser og konsekvensutredninger til grunn før man tar avgjørelser med store konsekvenser for tilbudet til pasientene. Det kan bli behov for flytting eller sammenslåing av fagmiljøer. Det vil kreve bred involvering og forankring av prosessene i miljøene for å lykkes og for å unngå at solide og dyktige fagmiljøer utviklet over år, rives ned på kort tid. Vilkårene for forskning, vurdering av konsekvenser for spesialistutdanningen, konsekvenser for primærhelsetjenesten og samhandling vil også inngå i Legeforeningens høringssvar.

– Det var mange nyttige diskusjoner på møtene, og vi fikk inn viktige, konkrete bidrag til høringssvar, sier Torunn Janbu.

Høringsnotatet er sendt alle organisasjonsledd. Yrkesforeningene, de fagmedisinske foreningene, lokalforeningene, regionsutvalgene og spesialforeningene ble oppfordret til å sende inn sine kommentarer til Legeforeningen snarest. Styret i Helse Sør-Øst behandler og vedtar omstillingene 19.11. 2008.

Anbefalte artikler