Ny leder i Praktiserende spesialisters landsforening

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Synnøve Bratlie overtar som leder i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) etter gynekolog Ove Andreas Mortensen.

Synnøve Bratlie har overtatt ledervervet i PSL etter Ove A. Mortensen. Foto Ellen Juul Andersen

Bratlie som er privatpraktiserende psykiater, sitter i styret i PSL. Hun er nå inne i sin andre periode. Da hun ble valgt på årsmøtet 29.8. 2008 sa hun at hun ville videreføre den linjen som PSL har hatt under Mortensens ledelse. Mortensen har sittet i styret i til sammen sju år og ønsket avløsning. Årsmøtet var meget fornøyd med hans innsats, og det ble fremhevet at PSL har fått god innflytelse under hans ledelse.

Synnøve Bratlie takket for tilliten og trakk frem at hun mente det er viktig at hun er kvinne, og at hun er den andre kvinnelige lederen i PSL, da 25 % av medlemmene er kvinner. – Jeg er psykiater og de utgjør den største faggruppen i PSL. Det er første gang en psykiater har ledervervet, og jeg er stolt av det, sa hun.

Det var et rolig årsmøte. Årsmeldingen viser at gruppen praktiserende spesialister øker i antall. Per 31.12. 2007 hadde foreningen 1 254 medlemmer. De utgjør 35 % av den polikliniske spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus. Ser man på yrkesaktive medlemmer under 67 år, har gruppen kvinnelige medlemmer øket fra 17,7 % i 1994 til 25,5 % ved utgangen av 2007. De klart største gruppene er psykiatere (187) og øyeleger (184), deretter kommer øre-, nese- og halsleger (117) og gynekologer (113).

Gjennomsnittalderen for medlemmene er 55,6 år, så det er en erfaren gruppe klinikere som står til rådighet for pasientene.

Mange viktige saksområder

PSL utdeler forskningsstipendier på 40 000 kroner to ganger i året. Disse dekkes via utdanningsfond II. Søknadsfristene er 15. mars og 15. september.

– Vi håper medlemmene vil søke forskningsstipendier, da forskning er viktig, sier Bratlie. Hun forteller at et annet område de har jobbet mye med er strategidokumentet vedrørende fremtiden for avtalespesialister. – Det er en styrke at dette er vedtatt av sentralstyret i november i fjor. Det er også utarbeidet et policynotat, sier hun (1).

Et annet område som har krevet innsats, er oppkoplingen mot Norsk Helsenett. Det ble inngått en rammeavtale i januar 2007, og 250 medlemmer fikk tilbud om oppkobling til halv pris 1. halvår 2007. – Dette tilbudet er videreført etter 1.7. 2007, og nå arbeider vi for å finne løsninger som kan tilfredsstille psykiaternes behov, forteller den nyvalgte lederen.

– Det har vært en stor utfordring at det har tatt så mye lenger tid enn forutsatt, og at det ved utgangen av året bare var 132 kontorer som var koblet opp. Nesten 50 % av medlemmene venter nå på oppkopling. Fortsatt er mye mangelfullt, særlig for helseforetakenes vedkommende, hvor mindre enn 10 % kan ta i mot henvisninger. Mot fastlegene mangler vi effektive og oppdaterte adressekataloger, her er et stort arbeid å gjøre for så vel Norsk Helsenett som for leverandørene, sier Bratlie.

Anbefalte artikler