Avtalespesialistene krever å bli hørt

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Det var hovedbudskapet da Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) inviterte til debatt om avtalespesialistenes plass i fremtidens helsevesen.

Stig Grydland fra Helse Sør-Øst forsikret PSL om at avtalespesialistene ikke er glemt. Foto Knut E. Braaten

Bakgrunnen for debattmøtet, som fant sted 29.8. 2008 på Soria Moria Hotell og konferansesenter i forbindelse med foreningens årsmøte, er departementets varslede gjennomgang av avtalespesialistenes rammevilkår. Signalene fra myndighetene har ført til at avtalespesialistene nå opplever usikkerhet knyttet til hvilken plass de vil få i helsetjenesten.

– Vi frykter at usikkerhet rundt rammevilkårene kan bidra til redusert effektivitet og lavere investeringsvilje. Vi krever derfor å bli hørt i den videre prosessen, sa avtroppende leder Ove Andreas Mortensen i PSL til en engasjert forsamling.

Sentral plass

Innledere på møtet var statssekretær Dagfinn Sundsbø i Helse- og omsorgsdepartementet, direktør Stig Grydland i Helse Sør-Øst RHF og president i Legeforeningen Torunn Janbu.

Dagfinn Sundsbø beroliget forsamlingen med at avtalespesialistene har og skal ha, en sentral plass i helsetjenesten.

– Jeg har forståelse for at avtalespesialistene er nervøse for at større innslag av integrering i helsetjenestetilbudet kan føre til fratakelse av ressurser og ikke frigjørelse. Det er departementets utfordring å se til at det ikke blir slik, og jeg kan forsikre om at den prosessen vi nå er inne i skal resultere i at avtalespesialistene fortsatt spiller en sentral rolle i tjenestetilbudet. Men vi er kanskje litt uenige i hvilke virkemidler som bør tas i bruk, sa han. Sundsbø viste til at rammebetingelsene i dagens system ikke gir nok insentiv for avtalespesialistene og at en endring av betingelsene blant annet må fange opp dette.

Hovedstadsprosessen

Avtalespesialistene mener de er blitt neglisjert og usynliggjort i Helse Sør-Øst sitt vedtak om hovedstadsprosessen. De er heller ikke nevnt i mandatet til helseforetakene i hovedstadsprosessens omstillingsprogram.

Stig Grydland tok kritikken til etterretning, men forsikret om at avtalespesialistene på ingen måte er glemt.

– Kritikken om hovedstadsprosessen tar vi til etterretning. Men la det være klart at avtalespesialistene er en viktig del av RHF-enes «sørge for»-ansvar, og det skal vi sørge for at de også er i fremtiden, sa Grydland.

Vil bli hørt

Torunn Janbu påpekte at Legeforeningen i utformingen av sitt høringssvar til Helse Sør-Øst skal gjøre det «umulig» for helseforetaket å ikke la avtalespesialistene bli hørt. Janbu savnet også mer oppmerksomhet på utdanning og forskning, som selve grunnlaget for kvalitet i helsetjenesten. Samtidig understreket legepresidenten behovet for bedre rammevilkår for samhandling mellom tjenestenivåene.

Mer effektive

Under debatten ble det presentert dokumentasjon på at avtalespesialister er mer effektive i pasientbehandlingen enn sine kolleger på sykehusene. I den sammenheng kom det kritikk mot landets helseregioner for deres restriktive holdning med å opprette nye hjemler for avtalespesialister. Det ble også reist krav om at avtalespesialistene bør innlemmes i ordningen med Fritt sykehusvalg.

Privatpraktiserende spesialister bruker nesten all sin tid på klinisk pasientarbeid og står for 35 % av den samlede polikliniske virksomhet i Norge. Avtalespesialistene er således en viktig bidragsyter i spesialisthelsetjenesten og representerer en effektiv del av denne.

Anbefalte artikler