Les mer om ...

Artikkel

Røyking og snusbruk blant unge

Røykevanene hos voksne har endret seg betydelig de siste tiårene. I 1973 røykte 51 % av mennene og 32 % av kvinnene daglig, mot 24 % av både mennene og kvinnene i 2006. En undersøkelse blant medisinstudenter i Bergen viser en nedgang i andelen røykere fra 2004 til 2006. Samtidig økte snusbruken, særlig blant kvinnene. I dette nummer av Tidsskriftet presenteres flere studier om røyking og bruk av snus og hasj blant ungdom og studenter.

Legenes «røykepause»

Urovekkende økning i bruken av snus

Røyking, bruk av snus og annen risikoatferd blant studenter

Endring i røykevaner hos medisinstudenter i Bergen 2004 – 06

Tobakksbruk blant norske ungdomsskoleelever 1975 – 2005

Røyking og snusbruk blant ungdommar i 2004 og 2007

Hasjbruk hos unge voksne

Sakleg og tankevekkjande om tobakk

Hva bestemmer valg av spesialitet?

Medisinske spesialiteter er forbundet med ulik grad av prestisje. Spesialitetspreferansene endrer seg i stor grad under og rett etter studiet, viser en undersøkelse blant medisinstudenter og leger i Norge. Legene tenderte til å velge mindre prestisjefylte spesialiteter enn det de opprinnelig hadde tenkt seg.

På kronikkplass diskuteres hvorvidt kirurgiske fag har et rekrutteringsproblem.

Legers motiver for valg av spesialitet under og etter studiet

Har kirurgiske fag et rekrutteringsproblem?

Storm rundt treårig plikttjeneste

Halvannet års turnustjeneste etter medisinsk embetseksamen har eksistert siden 1954. Mye taler for at tjenesten i sin nåværende form står for fall, mener lederskribent. Helsedirektoratet har foreslått å erstatte turnustjenesten med treårig plikttjeneste. Dette har skapt sterk debatt, ikke minst blant studentene, som har laget protestaksjon på Facebook.

Turnustjenesten under press

Ung voksen

Faglig ytringsfrihet

I 2002 ble 250 norske helseinstitusjoner overført fra fylke til stat. Helsereformen innebar at medisinskfaglig ansvarlige i større grad må forholde seg til profesjonelle ledere uten medisinsk kompetanse. En undersøkelse blant norske sykehusleger tyder på at man i 2004 i større grad enn i 2000 fryktet å møte sanksjoner ved å komme med kritikk. Dette er en trussel mot pasientsikkerheten, mener artikkelforfatterne.

Legers faglige ytringsfrihet

Feber av ukjent årsak

Feber av ukjent årsak er en velkjent klinisk problemstilling. Infeksjoner, malign sykdom og revmatologiske sykdommer er aktuelle differensialdiagnoser. I spalten Noe å lære av presenteres denne gang en 50 år gammel mann som hadde feberepisoder med kirkespirforløp.

En tidligere frisk mann med feberepisoder med kirkespirforløp

Anbefalte artikler