Fra møtet 17.6. 2008

Artikkel

Vil slå sammen kvalitetssikringsfondene

Sentralstyret har gitt tilslutning til at kvalitetssikringsfond I og II slås sammen til ett fond med betegnelsen Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Sentralstyret har også gitt tilslutning til en overgangsordning når det gjelder første gangs oppnevning av medlemmer til det nye fondsutvalget. Legeforeningens sekretariat vil følge opp den videre gjennomføring av saken overfor partene som inngår i avtalegrunnlaget for de to opprinnelige kvalitetssikringsfondene, samt overfor Helse- og omsorgsdepartementet som har godkjenningsmyndighet vedrørende nye fondsvedtekter.

Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2008

Protokoll fra Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria Hotell og konferansesenter 20. – 22.5. 2008 er godkjent. Protokollen finnes på www.legeforeningen.no/?id=126138

Global oppvarming og helse

Legeforeningen har med sterk bekymring registrert at global oppvarming i stadig økende grad viser tegn til å gi alvorlige helsemessige konsekvenser for befolkningen internasjonalt. Foreningen har derfor sett det som nødvendig å samle legenes engasjement omkring denne problemstillingen, og har opprettet en arbeidsgruppe for å utrede hvordan Legeforeningen kan påvirke myndigheter til å ta nødvendige politiske beslutninger for å endre global oppvarming, og ikke minst etablere en beredskap på de alvorlige konsekvensene global oppvarming kan få for befolkningens helse.

Arbeidsgruppen består av fem medlemmer fra henholdsvis Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Norsk infeksjonsmedisinsk forening, Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening. Gunnar Skipenes, sentralstyret, er arbeidsgruppens leder. Gruppen skal utforme et grunnlagsdokument for Legeforeningens engasjement i klimaendring med tilhørende tiltak for å forebygge klimaendringer og etablere beredskap for å møte de helsemessige konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt.

Dokumentet skal ferdigstilles innen 1.11. 2008

Oppnevninger

Trygderettens legmedlemsutvalg

Bente Skipenes Østrem og Dag Brekke er oppnevnt som Legeforeningens representanter til Trygderettens legmedlemsutvalg for perioden 1.7. 2008 – 30.6. 2012.

Nasjonal nemnd for fastlegeordningen

Frode Øvrejord, Anne Hensrud, Lars Erik Halvorsen, Gunnar Ramstad, Magnhild Aanje og Karin Frydenberg, alle fra Allmennlegeforeningen (Af), Olaf Johan Hartmann, Lars Henning Larsen og Karin Wang-Homen fra Yngre legers forening (Ylf) samt Barbro Kvaal og Ole Johan Bakke fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), er oppnevnt som medlemmer av nasjonal nemnd for fastlegeordningen for perioden 1.7. 2008 til 30.6. 2010. Advokat Nils J. Grytten og advokat Kjersti Patricia Amundsen er oppnevnt som ledere for samme periode.

Legeforeningens jubileumskomité

Rolf S. Kirschner, Marte Sophie Kvittum Tangen, Marit Tønder Rødland, Einar Vie Sundal, Anna Midelfart og Svein Aarseth er oppnevnt som jubileumskomité for Legeforeningens 125-årsjubileum i 2011. I tillegg er president, visepresident og generalsekretær oppnevnt som medlemmer av komiteen.

Allmennmedisin og psykisk helse

Gisle Roksund, Norsk forening for allmennmedisin (leder), Jan Emil Kristoffersen, Allmennlegeforeningen og Olav Østlund Eriksen, Norsk psykiatrisk forening er oppnevnt som medlemmer i et styringsråd for åtte prosjekter tilknyttet allmennlegetjeneste og psykisk helse innenfor allmennmedisin og psykisk helse. Styringsrådet er ansvarlig for beslutninger om igangsettelse av prosjektene, overordnet styring av disse og for rapportering til Helsedirektoratet.

Prosjekt EPJ Monitor

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) har invitert Legeforeningen til å delta i prosjektet EPJ Monitors referansegruppe. Prosjektet, som antas å ha en varighet på 3 – 5 år, skal kartlegge utbredelse, anvendelse og gevinster ved bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ) i helsevesenet. Audun Fredriksen, Legeforeningens sekretariat, er oppnevnt som Legeforeningens representant i referansegruppen.

Sentralstyrereferatene er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/?id=56803

Anbefalte artikler