Vellykket turnusveiledning i Helse Førde

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nesten halvparten av turnuslegene kan tenke seg å fortsette å arbeide i fylket etter endt turnus. – Denne mulige ressursen må Helse Førde lage en plan for å ta vare på, sier Ragnar Børsheim og Øivind Watne.

  Ragnar Børsheim (t.v.) og Øyvind Watne er glad for at mange turnusleger vil fortsette å arbeide i fylket. Foto Ellen Juul…
  Ragnar Børsheim (t.v.) og Øyvind Watne er glad for at mange turnusleger vil fortsette å arbeide i fylket. Foto Ellen Juul Andersen

  16 turnusleger i sykehus deltar som det sjuende kullet i Helse Førdes gruppeveiledning til turnusleger. – Målet er at legene skal få en kvalitativt god tjeneste, sier de to veilederne Ragnar Børsheim og Øyvind Watne i Helse Førde. – Det er svært gledelig og positivt at nesten 50 % av dem som avslutter sin turnustjeneste i fylket, kan tenke seg å fortsette som lege her etter endt turnustjeneste, sier de.

  Eneste i landet med dette opplegget

  Eneste i landet med dette opplegget

  – Vi startet opp med veiledning av turnusleger i 2004, forteller Børsheim. – Hensikten var å gjøre turnustjenesten bedre. Vår erfaring fra de to første årene var at det var mye å gripe fatt i, og at samlingene nesten fungerte som debrifing for legene. Det var derfor nødvendig å vri programmet for veiledningen fra tematikken lege og legerolle til de materielle, organisatoriske og utdanningsmessige elementene i turnustjenesten, sier han.

  Opplegget består av tre samlinger som hver går over ett døgn i løpet av sykehusturnustiden – to med overnatting og ett dagsseminar. Det er Helse Førde som har ansvaret for prosjektet, og det finansieres av Helsedirektoratet. Finansieringen ble først gitt for to års drift, deretter er det gitt to årlige bevilgninger til prosjektet. Veiledning av kull åtte er nå på gang.

  På den tredje og siste samlingen gjennomfører veilederne en spørreundersøkelse hvor legene besvarer spørsmål om hvordan turnustjenesten har vært tilrettelagt, hvordan det faglige innholdet i tjenesten vurderes, hvordan veiledningen på avdelingene har vært, om det gis tilbakemeldinger fra andre leger m.m. Resultatene sammenfattes i en rapport som sendes Fylkesmannen, Helsedirektoratet og fagavdelingen i Helse Førde HF.

  Erfaringsutveksling

  Erfaringsutveksling

  Programmet under samlingene har funnet en form som ser ut til å møte både veiledernes og turnuslegenes behov for refleksjon og samtale, skriver veilederne i rapporten etter den siste samlingen for kull sju. De understreker at turnuslegene setter dagsorden gjennom åpne samtaler og diskusjoner i plenum, hvor utveksling av erfaring, tanker og følelser er sentrale. Veilederne introduserer distinkt tematikk som ofte sentrerer seg om ulike sider ved legerollen. For eksempel var det gjennomgående temaet under siste samling taushetsplikten i et historisk perspektiv, med særlig oppmerksomhet rettet mot den elektroniske journal og elektronisk pasientjournal (EPJ) som mulig trussel mot befolkningens tillit til helsepersonell og helseinstitusjoner.

  Gode tilbakemeldinger

  Gode tilbakemeldinger

  Deltakerne ga gode tilbakemeldinger og uttrykk for at de trives i turnus i Helse Førde. Når man skulle trekke frem områder hvor det kan bli forbedringer, nevnte flere at det hadde vært ønskelig med flere tilbakemeldinger fra veileder og kolleger på den jobben turnuslegene utfører.

  Usikkerhet om sykehusets eksistens påvirker miljøet

  Usikkerhet om sykehusets eksistens påvirker miljøet

  – Usikkerheten om fremtiden til sykehuset på Eid påvirker legene og sykepleiernes arbeidsmiljø, og turnuslegene lodder en usikker stemning i miljøet når Helse Førde har sine styremøter. Likevel vurderer legene ved de mindre sykehusene i Lærdal og Eid at turnustjenesten er faglig god, spennende og utfordrende. De små forholdene gjør at legene trives godt, og at de sosiale kvalitetene på jobben er svært gode. Turnuslegene i Lærdal og Eid må også til Førde sentralsjukehus for å kvalifisere seg i bløtdelskirurgi. – Som turnuslege er det fint å være på et lite, veldrevet sykehus hvor det meste fungerer som smurt, og på et større hvor man ser mer administrative rutiner og mer avansert medisinsk utredning og behandling, sier en av turnuslegene.

  Nyttig med gruppeveiledning

  Nyttig med gruppeveiledning

  Legene ga tilbakemelding på at de syntes kurset var svært nyttig. Det de fremhevet som mest positivt var møtet med andre leger i samme situasjon, og at det er en avslappet og åpen stemning på kurset. At det er positivt å få luftet frustrasjoner, samt muligheter for å delta i endringsprosesser dersom noe i turnustjenesten bør endres, ble også nevnt. Legene mente at opplegget med tre samlinger og overnatting burde gå uforandret, og de ga også honnør til det pedagogiske opplegget.

  Turnuslegene syntes at de tre samlingene har bidratt til et positivt syn på turnustjenestetiden ved de tre sykehusene i fylket. Avslutningsvis ga de en vurdering av hva de vil legge vekt på når de skal velge arbeidsplass etter endt turnustjeneste. Dette kullet vurderte et godt arbeidsmiljø, god kompetanse i avdelingen og god opplæring som det viktigste. Så følger interessant og utfordrende arbeid, god lønn, bolig og arbeidstid til slutt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media