Fra presidenten: Velkommen som medisinstudent

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Velkommen til et spennende yrke med mange muligheter og til Legeforeningen. Benytt studieårene til å utforske muligheter – og delta gjerne i både faglige og politiske debatter.

Hvordan skal en lege være i dag? Legerollen utfordres og endres både som følge av samfunnsutviklingen, av fagets innhold og omfang, befolkningens forventninger, arbeidsforhold og oppgavefordeling mellom forskjellige yrkesgrupper. Innholdet i studentundervisningen utvikles og tilføyes nye elementer, som kommunikasjonsundervisning og tidlig pasientkontakt.

Hovedinnholdet i yrket vårt er, og vil alltid være, å ivareta menneskers helse. Det kan du gjøre gjennom forskning, gjennom klinisk medisin og omsorgsarbeid. De holdningene du tilegner seg i studietiden vil, uansett senere veivalg, være betydningsfulle. Som nybakt student står du foran år som vil utvikle deg som menneske og forme deg som lege. Du vil møte mange kolleger som rollemodeller. Du vil få innsikt i helsetjenesten fra innsiden og oppleve pasientens og samfunnets forventninger til deg. Benytt de gode mulighetene, din nysgjerrighet og det brede spekter av innspill du får til gradvis å skape din egen yrkesplattform. Faktakunnskapene er bare en del av denne. De må forenes med god yrkesetikk, engasjement, omtanke og klokskap for å bli god legekunst som er selve bærebjelken i helsetjenesten.

Tilliten mellom lege og pasient bygger på legens kompetanse og på god kommunikasjon. Det fordrer at du, på en måte som er akseptabel og forståelig for pasienten, greier å formidle kvaliteten på den kunnskapen du bygger din diagnostikk og behandlingsforslag på. Dette er viktige deler av legekunsten som det krever tid og erfaring å opparbeide.

Gode kontaktmuligheter mellom leger bidrar til å sikre god helsetjeneste. Det sikrer at informasjon kommer frem og at den enkelte får trygghet for at legen kjenner hennes/hans sykehistorie. Men god kommunikasjon krever mer enn gode IKT-løsninger. En tur bort på en annen avdeling for å snakke med en kollega kan være vel så nyttig som en henvisning sendt over det interne datasystemet. Utvikling av nettverk og kontakt mellom leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktig for å gi pasienter trygghet om en helhetlig håndtering av helseproblemene deres. Utforsk gjerne erfaringer og tanker om kollegial kontakt med de kolleger du møter – også som student.

På noen læresteder finnes en mentorordning hvor erfarne leger har regelmessig kontakt med hver sin gruppe studenter for å bidra med innsikt i hva det vil si å være lege. Tanken er å utfylle den kunnskap man får gjennom studiet ved å ha en uformell og regelmessig kontakt. Er du interessert i å delta i en slik gruppe så ta gjerne kontakt med Legeforeningens avdeling i fylket eller Norsk medisinstudentforening (Nmf) der du studerer.

Legeforeningen har en egen studentavdeling – Norsk medisinstudentforening. Kontakt med denne vil gi deg nyttig informasjon om hvilke muligheter og rettigheter du har som medlem av Legeforeningen.

Legeforeningen er langt mer enn en ren fagforening. Vi ivaretar faget gjennom alt arbeid vi gjør i foreningen, og særlig gjennom fagmedisinske foreninger. Vår medisinsk-faglige kompetanse er en vesentlig bakgrunn for vårt engasjement i helsepolitikken, utviklingen av helsetjenesten og samfunnets interesse for Legeforeningens medvirkning på mange arenaer. Tidsskriftet og nettsidene er betydningsfulle for faglig oppdatering og en informasjonskilde for det som skjer i foreningen og i helse-Norge. Vi har også et eget forskningsinstitutt.

Legeforeningen ivaretar og utvikler videre- og etterutdanningen, og har stor oppmerksomhet mot grunnutdanning og turnustjeneste. Turnustjenesten er viktig for å gjøre studenter til selvstendige leger. Legeforeningen jobber med innhold og kvalitet i turnus. Tjenesten utfordres både av mangel på plasser og forslag om vesentlige endringer. Legeforeningen vil utvikle tjenesten og er invitert inn i Helsedirektoratets videre arbeid med å gi også fremtidens turnusleger en god start på legeyrket.

Som fagforening forhandler foreningen lønn, arbeider for gode arbeidsforhold og har oppmerksomhet rettet mot kvalitet i helsetjenesten. Jurister og andre fagfolk i sekretariatet bistår medlemmene med mange forskjelligartede problemer. I hvert fylke finnes en lege-for-lege-ordning og en støttelege-ordning der erfarne leger stiller opp for kolleger som er kommet i en situasjon hvor de trenger noen å snakke med. Disse legene kan også studenter ta kontakt med ved behov.

Allerede som studentmedlem kan du nyte godt av mange medlemsfordeler. Du får tilbud om kurs og møter, forsikringsordninger, rettshjelp og rabattordninger på bøker, datautstyr, telefon og reiser. Du finner en oversikt over tilbudene på medisinstudentenes nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4987

Mange har fått en ekstra god start på karrieren og sin personlige utvikling ved å engasjere seg som tillitsvalgt allerede som student. Det er viktig at alle studenter og leger engasjerer seg for fellesskapet i en periode. Du får opplæring i tillitsvalgtarbeidet. Medlemskap og tillitsvalgtarbeid gir samhold og kontaktnett som du kan bygge videre på som ferdig lege.

Jeg vil få ønske alle studentene lykke til med spennende og utviklende år og som fremtidige kolleger. Velkommen også til Legeforeningen!

Anbefalte artikler