Resolusjon om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det er behov for et samlet løft for å sikre tilstrekkelig kompetanse på og oppmerksomhet mot ikke-vestlige innvandreres behov i helsetjenesten.

Etter å ha diskutert statusrapporten om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere, vedtok landsstyret følgende resolusjon:

Legeforeningen mener det er behov for et samlet løft for å sikre tilstrekkelig kompetanse på og oppmerksomhet mot ikke-vestlige innvandreres behov i helsetjenesten. Det må legges bedre til rette for lik rett til helsetjenester i vårt flerkulturelle samfunn. Økt bruk av og høyere kvalitet på tolketjenester er nødvendig.

Sykehus og legekontorer bør legges bedre til rette for ikke-vestlige innvandrere. Tilgangen til helseinformasjon på eget språk må økes.

Alle som arbeider i helsevesenet skal kunne yte gode tjenester til alle pasienter uavhengig av pasientenes kulturelle og etniske bakgrunn. Helsepersonell trenger derfor økt kunnskap om særegne utfordringer innen sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper. Kunnskapen om ulik forståelse av sykdom og helse, samt den betydningen dette har for møtet mellom pasient og helsetjeneste, må styrkes.

Dette innebærer økt satsing på forskning og at denne kunnskapen implementeres i helsetjenesten for å øke kompetansen. Tilsvarende trengs det økt tilgang på informasjon og kunnskap blant ikke-vestlige innvandrer om hvordan og hvor man søker hjelp, hva man blir henvist til, hvem som kan henvise og hva det er mulig å få hjelp til.

Anbefalte artikler