Ønsker ikke treårig plikttjeneste

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi vil arbeide for en turnustjeneste som er så kvalitativt god som mulig, men Legeforeningen går sterkt imot innføring av treårig plikttjeneste etter grunnutdanningen for leger.

Det sier Hege Gjessing i sentralstyret. Hun presenterte Legeforeningens synspunkter på Helsedirektoratets forslag om å innføre treårig plikttjeneste for nyutdannede leger under landsstyremøtet i mai (1).

Med dette som bakteppe vedtok landsstyret følgende resolusjon:

Legeforeningen går sterkt imot innføring av treåring plikttjeneste etter grunnutdanningen for leger. Det er uakseptabelt at det i Norge skal være 1 – 2 års lengre tjeneste for å oppnå autorisasjon som lege enn det er i øvrige EU/EØS-land.

Legeforeningen mener at rapporten fra Helsedirektoratet på et mangelfullt grunnlag foreslår å legge ned en turnustjeneste som stiller krav til innhold og ferdighetsmål. Turnustjenesten har vært og er en sentral del av legers utdanning. Tjenestens innhold og kvalitet må stå i sentrum når tjenesten evalueres og videreutvikles. Bo- og tjenestested i en treårsperiode skal i følge rapporten tildeles ved loddtrekning. Dette kan ikke Legeforeningen akseptere.

Legeforeningen reagerer kraftig på at Helsedirektoratet foreslår å fjerne alle sosiale bestemmelser knyttet til dagens ordning. Til sammen vil disse forholdene skape vanskelige sosiale situasjoner for nyutdannede leger, med risiko for splitting av familier i flere år. Forslaget fra Helsedirektoratet bærer preg av at man mener plikttjeneste i allmennmedisin, psykiatri og rus vil løse rekrutteringsproblemene.

Legeforeningen mener rekrutteringsutfordringene må møtes med positive virkemidler, ikke beordring. I rapporten foreslås det også at plikttjenesten skal være en del av spesialiseringen. Legeforeningen kan ikke se at gjeninnføring av obligatorisk sideutdanning i spesialiseringen er faglig begrunnet. For å opprettholde dagens kvalitet på hovedutdanningen, vil dette forslaget måtte føre til en forlengelse av spesialistutdanningen.

Anbefalte artikler