Tusenårsmål i fare

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ved siste tusenårsskifte forpliktet verdenssamfunnet seg til ambisiøse folkehelsemål frem til 2015 (1). Noen av målene gjaldt en dramatisk reduksjon i dødeligheten blant mødre, nyfødte og småbarn. Flere studier tyder på at disse målene ikke vil bli nådd (2).

En gruppe som kaller seg The Countdown to 2015 Collaboration, har igjen gått igjennom forholdene i 68 land med 97 % av alle dødsfall blant mødre og småbarn (3). Bare 16 av landene, bl.a. Kina, ligger an til å nå målet for redusert barnedødelighet, dvs. en reduksjon med to tredeler sammenliknet med i 1990. Mødredødeligheten er fortsatt høy eller svært høy i de fleste landene, og målet om en reduksjon på tre firedeler synes urealistisk.

Utbredelsen av helsetjenestetilbud varierer fortsatt svært mye, både mellom landene og innen hvert land. De fleste landene har kommet lenger innen vaksinering og svangerskapsomsorg enn innen medisinsk hjelp ved vanskelige fødsler. Oppfølgingen av mødre og spedbarn er dårlig og lite organisert.

Arbeidsgruppen påpeker at det er stor grad av enighet om hva som må gjøres for å nå tusenårsmålene for helse. Det må legges større vekt på etablering av stabile infrastrukturer enn på tidsbegrensede prosjekter. Gruppen etterlyser særlig økt innsats innen prevensjon, fødselshjelp og basal nyfødtmedisin. Innsatsen de neste to årene vil bli avgjørende for om man vil nå tusenårsmålene.

Anbefalte artikler