E.A. Jacobsen svarer:

Eva A. Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker for respons på min artikkel. Hjerneslag rammer mange, men pasientene prioriteres ikke tilsvarende. Det trengs et løft dersom europeiske og amerikanske retningslinjer skal implementeres her i landet. Nevrointervensjon utgjør etter min mening et viktig supplement i behandlingsporteføljen. Vi mangler kunnskap om hvor ofte intracerebral aterosklerose forårsaker hjerneslag i Norge. Tilgjengelighet og økende bruk av CT-angiografi og MR-angiografi har gjort at vi ser intracerebral aterosklerose relativt ofte.

Jeg er helt enig at kliniske studier er nødvendig og ønskelig, men uenig i at man skal vente med å innføre behandling når det foreligger dokumentert effekt fra fase 2-studier. Ifølge nettstedet www.clinicaltrials.gov er det for øyeblikket kun én klinisk studie på intervensjon ved akutt hjerneslag som er relevant for denne diskusjonen. Det er Interventional Management of Stroke (IMS) III trial, der man sammenlikner intraarteriell trombolytisk behandling i kombinasjon med intravenøs trombolytisk behandling og intravenøs trombolytisk behandling alene gitt innen tre timer etter slaget. Studien er forventet ferdig i 2012, og det skal da være 900 pasienter i alderen 18 – 80 år inkludert. Ifølge samme nettsted er det i tillegg planlagt oppstart i 2008 av undersøkelsen Stenting versus aggressive medical management for preventive recurrence of stroke in intracranial stenosis. Man håper at studien skal være ferdig i 2013. Den skal omfatte begge kjønn i aldersgruppen 40 – 80 år.

Dette illustrerer at det ikke foregår vesentlige kliniske studier per i dag. Pasienter man møter i daglig klinisk praksis er også som regel forskjellige fra dem som inkluderes i studier. Ofte appliseres resultater fra randomiserte kliniske studier på pasienter som ville vært ekskludert fra studier på grunn av alder eller komorbiditet. For behandling av akutt/subakutt hjerneslag, og i fravær av tilgjengelige kliniske studier, må vi benytte behandlingsretningslinjer fra store, anerkjente slagsentre. Rikshospitalet anvender retningslinjer utarbeidet ved slike etablerte sentre. Vitenskapelig dokumentasjon fra daglig klinisk praksis med et uselektert pasientmateriale er av stor verdi for å kunne si noe om nytten av en ny metode. Siden mars 2007 har vi behandlet 15 pasienter med subakutt hjerneslag (PTA og/eller stent for intracerebral aterosklerose) og 16 pasienter med akutt hjerneslag med trombektomi og intraarteriell trombolytisk behandling. Vi er i ferd med å opprette en database der alle behandlede og vurderte pasienter skal inngå, med oppfølgingsrutiner, for at vi senere skal kunne publisere resultatene. Med dette oppfyller vi kravene til vitenskapelig fremgangsmåte, samtidig som norske pasienter får tilgang til ny og viktig behandling.

Anbefalte artikler