Psykiske vansker – på tegnspråk

Hege Saltnes Om forfatteren
Artikkel

Conrad Svendsen Senter

Trist og redd, glad og modig

Informasjon om psykiske vansker på tegnspråk. DVD 3t 55min. Oslo: Signo, 2007. Pris NOK 200

ISBN 978-82-7812-109-2

Denne DVD-en er enestående i sitt slag. Den inneholder omfattende informasjon om psykisk helse på tegnspråk. Den primære målgruppen er døve med norsk tegnspråk som førstespråk. I tillegg ønsker forfatterne at den skal brukes som informasjon til helsepersonell og andre. Alt er stemmetolket, slik at den også er nyttig for personer uten tegnspråkkompetanse.

Det er seks kapitler. Etter innledningen følger kapitler om depresjon, angst, psykose, personlighetsforstyrrelser og til slutt et kapittel om bruk av tolk. Hvorfor er denne DVD-en på tegnspråk viktig? Først og fremst pga. språket. Døve har norsk som andrespråk, og ikke alle døve kan tilegne seg skriftlig informasjon. Dette medfører at døve har mindre tilgang til informasjon om psykisk helse enn hørende. Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som døve behersker. Informasjon på dette språket gir døve tilgang til kunnskap på lik linje med hørende.

To tegnspråkmodeller brukes gjennom hele DVD-en. Begge to har et tydelig og klart tegnspråk som er lett å avlese, og det er tydelig at prosjektgruppen har arbeidet grundig med den språklige formen. Som supplement er det utarbeidet en tegnspråkordliste knyttet til området psykisk helse. Det foreligger ingen omfattende ordbok for norsk tegnspråk, og derfor er denne ordlisten et svært nyttig supplement. Den finnes på nettsiden til Conrad Svendsen Senter (CSS): www.conradsvendsen.no

Forfatterne har hatt en intensjon om at også andre enn døve skal kunne bruke verket. Undertegnede mener den er best egnet som informasjon om psykisk helse til primærmålgruppen og for helsepersonell som arbeider direkte med døve. Den er mindre egnet som informasjon til helsepersonell uten erfaring fra arbeid med døve. Kapitlet om bruk av tolk er likevel det best egnede og informative og kan med fordel brukes isolert som opplæring av helsepersonell, f.eks. ved at en døv viser det til sin fastlege. Gå gjerne gjennom kapitlet sammen. Siden denne biten om tolk varer i 35 minutter, er det nødvendig å sette av god tid. De andre kapitlene er for lange og omfattende til at de kan brukes i en konsultasjon, og de inneholder mye basal informasjon som helsepersonell allerede har kunnskap om. Strammere redigering hadde økt DVD-ens bruksområde.

Litteraturlisten viser til sentral norsk litteratur om kognitiv terapi, og informasjonen er i stor grad basert på kognitive prinsipper og på opplysningsheftene fra Rådet for psykisk helse og Psykiatrisk opplysning. Informasjonen som videreformidles, er tidsriktig og god.

Samlet er dette en viktig DVD for å spre kunnskap til døve, og det er gjort et flott stykke arbeid. Jeg har brukt den sammen med pasienter, og det har fungert godt. Blant annet har jeg brukt eksempler fra videoen og ordlisten for å utvikle mitt ordforråd. Så takk for et godt produkt som herved anbefales. Se og lær!

Anbefalte artikler