Ønsker faste stillinger

Anne Winsnes Rødland Om forfatteren
Artikkel

Yngre legers forening (Ylf) har vedtatt å arbeide for at det skal bli slutt på praksisen med midlertidige stillinger for leger i spesialisering og at alle leger i sykehus får faste ansettelsesforhold.

Jo-Endre Midtbus (t.v.) forslag om å arbeide mot midlertidige stillinger for leger i spesialisering ble enstemmig vedtatt. Foto Anne Winsnes Rødland

– Vi er kjempefornøyd med vedtaket. Tidligere har mange vært positive til midlertidige stillinger, og i styret hadde vi trodd at det ville bli vanskelig å få et slikt vedtak gjennom, sa styremedlem Kjersti Baksaas-Aasen under årsmøtet i Ålesund.

I stedet ble det tvert om. Alle ønsket å få slutt på praksisen med midlertidige stillinger og vikariater. Styret trakk til og med et mer forsiktig vedtaksforslag til fordel for et forslag fremført av Jo-Endre Midtbu. Det ble enstemmig vedtatt. I vedtaket forplikter Ylf seg til å arbeide for at alle leger i sykehus får faste ansettelsesforhold, og at midlertidighet kun nyttes i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Den gamle stillingsstrukturavtalen for leger i spesialisering gikk ut i 2002, og partene kom ikke til enighet om en ny avtale. I stedet har en forholdt seg til den gamle avtalen som om den fortsatt gjaldt, i tråd med et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet. Etter hvert er det blitt økende usikkerhet rundt avtalen og hvor juridisk bindende den er. Noen sykehus har begynt å gi egne tilsettingstider.

Vil rydde opp

Ylf ønsker å få ryddet opp i ansettesesforholdene, og samtidig få bukt på problemer rundt midlertidighet. I Legeforeningens undersøkelse fra i vinter blir anslås det at 90 – 95 % av legene i spesialisering er ansatt i midlertidige stillinger, 40 – 50 % er i vikariater, og snaut 50 % har arbeidsavtaler av kortere varighet enn det som følger av den gamle stillingsstrukturavtalen. Det vil si at ansettelsesforholdet er kortere enn fire, fem eller seks år. – Samtidig er det både utbredt bruk av ulovlig opprettede stillinger og ledighold av stillinger. Det er ikke vanskelig å konkludere med at dagens stillingsstruktur ikke fungerer, sa Baksaas-Aasen.

Turnustjenestens fremtid

Vanskeligere var det å vite hvordan turnustjenesten bør se ut i fremtiden. Bør vi avskaffe loddtrekningen og la alle søke på turnusstillinger, slik de gjør i Sverige? Danskene innfører et nytt turnussystem hvor de går bort fra en tredelt tjeneste med kirurgi, indremedisin og allmennmedisin. I stedet har de en liste med krav til hva turnuslegene skal gjennom, og det er opp til sykehusene å sette sammen avdelingsvalgene. Er dette noe for Norge? Eller er det beste å finpusse på tjenesten vi har i dag?

En av grunnene til at turnustjenesten er under stort press er kapasitetsproblemene. I februartrekningen ble 232 av 656 søkere stående på venteliste. Det er også varierende kvalitet på tjenesten. Dessuten kan folk som har studert i land der det ikke er krav om turnus, nå få norsk autorisasjon ved å gjennomføre veiledet tjeneste i stedet. I denne tjenesten er innholdskravene så godt som fraværende.

Nylig kom Helsedirektoratet med et forslag om å avskaffe dagens turnusordning til fordel for tre års veiledet tjeneste.

– Kanskje er det eneste positive ved Helsedirektoratets rapport at de har våget å tenke nytt, sa styremedlem Anders Nordby. Resten av forsamlingen var heller ikke positive til direktoratets forslag. De endte med å vedta at Ylf tar sterk avstand fra forslaget om treårig veiledet tjeneste, som ikke løser verken kapasitets- eller kvalitetsutfordringene i tjenesten. I stedet vil de at Legeforeningen arbeider for økt kvalitet i tjenesten, at innhold og varighet er faglig forankret og tidsrammen begrenset til det som er nødvendig for å oppnå målbeskrivelsen. Ylf vil også vurdere psykiatri som obligatorisk del av turnusen.

Hege Gjessing er leder i Yngre legers forening. Foto Marit Tveito

Internasjonalt engasjement

Under årsmøtet ga landsrådet i tillegg sin tilslutning til at Ylf skal tilby seg å overta presidentskapet i PWG (Permanent Working Group of European Junior Doctors).

– Målet er å få PWG til å bli en mer politisk aktør som er med på å påvirke der avgjørelsene tas i Europa, sa leder Hege Gjessing. Forutsetningen for å ta over presidentskapet, er at organisasjonen får hovedsete i Brussel.

Anbefalte artikler