Ønsker et ryddig oppgjør

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Vi har vært gjennom mange ulike forhandlingsforløp de siste årene – totalt rundt 20. Vi er godt forberedt og satser denne våren på et ryddig oppgjør med god dialog på alle arenaer. Gode avtaler gir et bra grunnlag for godt legearbeid i helsetjenesten, sier Torunn Janbu.

– Det gjelder å finne handlingsrom for gode løsninger, sier Torunn Janbu. Foto Cecilie Bakken

Janbu har gjennom de tre årene som president i Legeforeningen vært gjennom en rekke oppgjør innen privat praksis, for ansatte leger og om helt andre typer avtaler som f.eks. med Forsvarsdepartementet. Hun har også ledet foreningen gjennom konflikt i Spekterområdet og i stat. I hovedavtaleforhandlingene i Spekterområdet i desember i 2007 fikk man fremforhandlet et eget system tilpasset sykehusene. Det har hun tro på at blir et godt grunnlag for vårens forhandlinger innen dette området.

Fascinerende

Presidenten sier at forhandlingsarbeid er fascinerende.

– Legeforeningen har et godt forhandlingsapparat med bred kompetanse, som jeg har gleden av å lede under forhandlingene. Jeg opplever at våre forhandlingsdelegasjoner er dyktige med evne til å finne løsninger, noe som gir styrke under forhandlingsarbeidet. I forhandlinger må man både kunne skape forståelse for egne krav og posisjoner – og samtidig kunne forutse og sette seg inn i hva som er motpartens interesser. Det gjelder å finne handlingsrom for gode løsninger, sier hun.

– Gjensidig respekt og opplevelse av likeverdighet mellom partene er også en nødvendighet, sier presidenten.

– Min erfaring er at forhandlinger og avtaler som alternativ til at myndigheter eller arbeidsgivere styrer kan gi muligheter til gjensidig «merverdi» – eller vinn-vinn situasjoner, fortsetter hun.

Kontakt hele året

Legepresidenten påpeker at det ofte er klokt å behandle kompliserte temaer gjennom året – utenom forhandlingsarenaen.

– Vi arbeider med forhandlinger hele året – med forberedelser, utredninger og kontakt med motparter. Denne typen arbeid kan pågå gjennom avtalte partssammensatte utvalg eller gjennom mer uformelle kontaktmøter. Det kan være utfordrende å komme til enighet om vanskelige temaer i det korte tidsrommet man har til rådighet under selve forhandlingene, sier Janbu. Som eksempel nevner hun arbeidstidsgruppe med Spekter og for næringsdrivende leger – en partsammensatt gruppe for konkrete vurderinger av tema som man ikke konkluderte med under normaltarifforhandlingene i 2007.

Hun forklarer at strategisk arbeid også skjer i samarbeid med tillitsvalgte og yrkesforeninger – prosessene forankres grundig internt i foreningen. I Legeforeningen pågår også prosjektarbeid knyttet til forhandlinger – eksempelvis i forhold til leger i vitenskapelige stillinger og status for midlertidige stillinger.

– Den beste avtaleløsningen får man ved forhandlingsbordet. En forhandlingsløsning gir et eierforhold til avtalen. Partene er i felleskap blitt enige om teksten, da reduseres mulighetene for uenigheter om hvordan den skal fortolkes og partene vil i større grad etterleve avtalen. Dette kan redusere et potensielt konfliktnivå, sier presidenten.

Janbu forteller at sykehusstreiken i 2007 viste hvor betydningsfullt det er å stå sammen både internt i Legeforeningen og i Akademikerne. Det gir også erfaringer.

– Det gir en nyttig kunnskap og trygghet som forhandlingsleder å ha erfaring fra streik, sier hun.

Deltaker i helsetjenestedebatten

Janbu mener at leger må bidra til å opprettholde de faglige diskusjonene og bygge opp den faglige innflytelsen i helsetjenesten. Dette kan bidra til å imøtekomme befolkningens behov for god diagnostikk og behandling og godt forebyggende arbeid. Det sikrer god utdanning og gode forskningsmiljøer som er avgjørende for fremtidens tjeneste.

– Legeforeningen må være en synlig aktør på den helsepolitiske arena, sier Torunn Janbu. Hun viser til at leger jobber mye og har stort ansvar.

– Det må også avsettes tid til faglig oppdatering og vedlikehold av fagmiljøer. Undersøkelser har vist at leger bruker stadig mer tid til f.eks. skrivearbeid, rapportering, henting av pasienter og generelt administrativt arbeid. Arbeidsforholdene må tilrettelegges slik at leger kan bruke mer av sin tid til pasientrettet arbeid. Det krever gode rammebetingelser som begge parter i forhandlingene vil være tjent med å legge til rette for, avslutter Janbu.

Forhandlingene i Spekter-området

Forhandlingene for leger i helseforetak og på Lovisenberg startet 8. april. Forhandlingene dreide seg om den innledende sentrale delen av overenskomsten. Partene kom til enighet litt før kl 24. Forhandlingene ble ført i en konstruktiv og løsningsorientert atmosfære. – Vi mener at det nå er lagt et godt grunnlag for gjennomføringen av de videre forhandlingene, både for helseforetakene og på Lovisenberg, sier Torunn Janbu.

Anbefalte artikler