Høy brukertilfredshet hos allmennleger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Vi etterspørres av stadig flere og opplever en høy brukertilfredshet. Vi har et flott fag, sa leder Jan Emil Kristoffersen da han åpnet Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 10. april i år.

Romsdal viste seg fra sin beste side. Foto Ellen Juul Andersen

Det var trangt om plassen da 140 tillitsvalgte benket seg på Seilet hotell i Molde. Lederen brukte deler av sin åpningstale til å ta opp den situasjonen allmennlegene opplever, nemlig at stadig flere helsegrupper gis anledning til å sykmelde og henvise. – Dette skaper utfordringer i fastlegenes hverdag og svekker den koordinerende rolle vi skulle ha. Vi må ta stilling til hvor lenge vi skal rydde opp etter andre og verne om den portnerrolle vi har og som ingen andre vil ha og kan ha, sa han. Kristoffersen avla også legevaktorganisering en visitt. – Må det en dramatisk krise til før legevaktorganiseringen blir bedre. Hva må til før myndighetene ser at det må en forandring til for å sikre befolkningen gode helsetjenester på legevakt og levelige forhold for legene? spurte han.

Omfattende virksomhet i foreningen

Årsmeldingen viser stor bredde i saker som foreningen involverer seg i og avspeiler den kompleksitet helsevesenet har. Allmennlegeforeningen er en viktig bidragsyter i høringsarbeidet internt i Legeforeningen og avga i fjor høringssvar på så ulike områder som helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg til implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett. Totalt avga foreningen 58 høringssvar i 2007. Foreningen hadde per 31.12. 2007 4 716 medlemmer og 27 assosierte medlemmer. Kommunikasjonsformen til medlemmene er nettsidene og nyhetsbrev. Alle høringsuttalelser, styrereferater, medlemsbrev ligger på nettsidene og det benyttes elektroniske brev til de vel 3 000 medlemmene med e-postadresser. De som ikke har, mottar brev med henvisning til at fullstendig tekst kan leses på nettet.

Fastlegen.no

Allmennlegeforeningens landsrådsmøte vedtok at det skal utredes en publikumsrettet nettside, kalt fastlegen.no. Foreningen har kjøpt dette domenet. Hensikten er å gi faktainformasjon om fastlegeordningen, skape et felles digitalt uttrykk for allmennlegene og å gi befolkningen vitenskapelig dokumentert kunnskap om sykdommer og lidelser. – Det er viktig at nettsiden kan bringe faktainformasjon om hvordan man bruker fastlegen, hva fastleger tilbyr og at den skal være den naturlige informasjonsbanken for våre pasienter, sier Kristoffersen. Det var derfor gledelig at styrets forslag om å gjennomføre et forprosjekt som skal utrede hensiktsmessighet, kostnader, innretning og personellbehov ved etablering av en slik publikumsrettet hjemmeside ble enstemmig vedtatt, sier Kristoffersen. Allmennlegeforeningene vil samarbeide om dette prosjektet.

– Vi vil bruke tiden frem til neste landsrådsmøte for å utrede, og utredningen og styrets tilråding vil bli behandlet på møtet i Bergen i mai 2009, sier han.

Fastlegen.no har fått egen logo. Foto Ellen Juul Andersen

Fastlegepris

Landsrådet vedtok å opprette en pris – fastlegeprisen. Den vil bestå av en sum på 15 000 kroner samt et grafisk trykk. Prisen skal utdeles første gang i 2009. Kriterier for tildeling er at medlemmet må ha gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Det skal nedsettes en komité på fire medlemmer.

Allmennlegeforeningen forkortes til AF

Nytt navn avstedkommer ulike forslag om kortformer. Kjell Maartmann-Moe fra Oslo hadde foreslått at forkortelsen ble AF, med store bokstaver – og det ble vedtatt.

Kostbart å drive praksis

Trond Egil Hansen hadde fremmet et forslag for landsrådsmøtet om at det i årets forhandlinger må avklares om staten fortsatt ønsker en allmennlegetjeneste som er finansiert gjennom forskrift og avtaler. Landsrådsmøtet vedtok enstemmig å pålegge Afs styre å arbeide for at økende kostnader på grunn av nye myndighetskrav, og økende kostnader knyttet til drift av allmennpraksis blir fullkompensert i forbindelse med årets forhandlinger.

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen la en felles kursuke med emnekurs til Molde i dagene 7. til 14. april i år. Deltakerlisten inklusive forelesere talte 303 navn og det tyder på at kursuke med godt faglig program samtidig med årsmøtene i foreningene, er en fruktbar vei å gå for å skape engasjement.

Anbefalte artikler