Fra presidenten: Inspirerende landsstyremøte

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har hatt et år med svært høy aktivitet og stort engasjement. På landsstyremøtet får vi besøk av nasjonale og internasjonale ledere. Dette inspirerer til videre arbeid.

Medlemmer, tillitsvalgte og sekretariat har stått på både lokalt og sentralt. På landsstyremøtet vil resultatene av noe av arbeidet bli lagt frem til debatt. Helseminister Sylvia Brustad og Høyres leder Erna Solberg har sagt ja takk til å innlede og delta i helsepolitisk debatt om «Utfordringer i helsetjenesten» på landsstyremøtets andre dag. Helse engasjerer bredt i samfunnsdebatten og har de siste månedene preget nyhetsbildet i betydelig grad. Skal sykehus omorganiseres eller slås sammen, er de under- eller overfinansiert, er det urimelige forskjeller mellom våre landsdeler og kan sykehusreformen overleve? Er fastlegens koordinatoransvar for sine pasienter i ferd med å bli utfordret på en måte som til sist vil ramme pasientene? Og hvordan er det med samhandlingen? Hvem har egentlig ansvar for at vi fortsatt på langt nær har god nok kvalitet i behandlingen av de sykeste eldre på sykehjemmene? Landsstyret vil få en unik sjanse til å delta i debatt med profilerte politikere.

Legeforeningen er beæret over at både presidenten for den europeiske legeforeningen Comité Permanent Des Médecins Européens (CPME) Michael Wilks, og chairman of council i World Medical Association John Edward Hill i år har sagt ja takk til invitasjonen og vil delta på landsstyremøtet. De vil også være til stede under den helsepolitiske debatten, og simultanoversettelse vil tilrettelegge for eventuelle internasjonale innspill med nye vinklinger på norske utfordringer.

Årets statusrapport handler om helsetjenesten til ikke-vestlige innvandrere. Legeforeningen tar årlig opp et område innen helsetjenesten hvor vi ser det trengs å gjøre en innsats. Rapporten viser at her har vi mange utfordringer også knyttet til tilrettelegging og forståelse av behov. Vi vil i år satse på en ny debattform på landsstyremøtet. Etter fremlegging av rapporten blir det paneldebatt. Pressen er invitert – også til lunsj. Det gir mulighet til også å få medienes oppmerksomhet på udekkede behov innen denne delen av helsetjenesten.

Vi har flere spennende temaer på programmet. Legeforeningen har lenge engasjert seg i utvikling av gode lokalsykehus. Sykehus som sammen med avtalespesialistene skal gi trygghet for befolkningen i de aller fleste situasjoner hvor det er behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Til nå har debatten nærmest utelukkende handlet om somatiske lokalsykehustjenester. Legeforeningen har nå laget en rapport om lokalsykehusfunksjonen i psykiatri. Distriktspsykiatriske sentre (DPS) må bli det døgnkontinuerlige tilbudet til psykisk syke mennesker – og ha den kvalitet og kompetanse som trengs.

Hva skjer med Legeforeningens satsing på forskning? To rapporter ligger til grunn for handlingsplanen som ble vedtatt på landsstyremøtet i 2007. I år skal sentralstyret rapportere tilbake til landsstyret om fremdrift i satsingen. Både forskningens og forskerens kår er på dagsorden. I forhandlingstider som disse er det nærliggende å nevne det manglende samsvar det er mellom lønns- og arbeidsforhold i forskerstillinger sammenliknet med de fleste andre legestillinger. Satsingen favner dog videre og omhandler også forskning under utdanning, hvordan fremme rekruttering av leger til medisinsk forskning og dannelse av forskernettverk og nasjonal forskningsstrategi og satsing. Et omfattende prosjekt er i gang for å kunne gjøre handlingsplan til handling.

Turnustjenesten har vært på programmet på flere landsstyremøter og var i planleggingsfasen ikke sikkert tema i år. Rapporten fra Helsedirektoratet (1) har imidlertid gjort debatt om den foreslåtte treårige grunnmodulen som samtidig fjerner turnus og gjør alvorlige inngrep i spesialistutdanningen, særdeles viktig å ta opp. Spesialistutdanningen er i tillegg et eget punkt på dagsordenen med gjennomgang av Legeforeningens egen rapport om spesialistutdanning. Rapporten er en grundig gjennomgang og kartlegging av fremtidige behov. I tillegg adresseres utfordringer mht. legedekning innen alders- og sykehjemsmedisin. Hva skal skje med generell kirurgi og muligheter for mer fleksible fagutviklingsarenaer i form av etablering av kompetanseområder?

Årets vårmåneder er ellers preget av forhandlinger på alle arenaer. Grunnlaget for god forhandlingsstyrke legges gjennom kontinuerlig arbeid hele året. Legeforeningen er godt forberedt; på sykehussektoren, til rammeavtaler for næringsdrivende, til forhandlinger innen kommunal sektor og for bedre arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte leger. Vi arbeider for ryddige forhandlingsforløp med mulighet til å ivareta medlemmene slik at arbeidsforhold og lønnsutvikling sikres og derigjennom gode helsetjenester.

Landsstyremøtet gir muligheter for tillitsvalgte og medlemmer til å delta i utformingen av Legeforeningens politikk for fremtiden. Benytt anledningen – landsstyremøtet er en engasjerende inspirasjonskilde!

Anbefalte artikler