Bedring av helsetjenesten til innvandrere er tema på landsstyremøtet

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Helsetjenester til innvandrere, herunder psykisk helse og behov for tolketjenester, lokalsykehusfunksjonen i psykiatri, turnus og hva befolkningen mener om legestanden og de tjenester det offentlige tilbyr, er blant temaene som kommer opp.

Er du interessert i noe av det ovenstående, så er Soria Moria hotell og konferansesenter stedet for deg tirsdag 20.mai og frem til 22. mai. 20.mai presenteres den nye statusrapporten om helsetjenester for innvandrere. I dag er det om lag 240 000 innvandrere i Norge som kommer fra ikke-vestlige land. Mange innvandrere har ofte en noe annen helsesituasjon og forekomst av sykdommer og ofte en annen forståelse av hva sykdom er. Helsetjenesten skal yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, uavhengig av deres kulturbakgrunn, tro og tilhørighet. Samtidig kan både språkproblemer og kulturelle ulikheter vanskeliggjøre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient og gjøre det utfordrende for helsepersonell å yte gode helsetjenester. For mange innvandrere fra ikke-vestlige land kan det dermed oppstå vanskeligheter i møtet med helsetjenesten.

Likt tilbud sikrer ikke alltid et likeverdig tilbud. Helsetjenesten må styrkes og tilrettelegges slik at også ikke-vestlige innvandrerpasienter sikres et likeverdig tilbud. Dette ønsker Legeforeningen å bidra med gjennom å opplyse leger, helsemyndigheter og andre om hva som kan gjøres bedre, hvor flaskehalsene sitter og hva som skal til for å løse dem. Til årets møte er det invitert representanter for ulike innvandrersammenslutninger av leger. I Legeforeningen er 15,7 % av medlemmene ikke norske.

Åpent for alle leger

Landsstyremøtene er åpne for alle medlemmer. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Møtene i Oslo er lett tilgjengelige for leger fra hele østlandsområdet og det er plass til dem som måtte ønske å komme. Store sal på Soria Moria er forbeholdt delegatene, mens lille sal har fjernsynsoverføring av debattene. Der vil også tilhørere få gode forhold for å kunne følge med. Presentasjonen av statusrapporten starter etter åpningen kl 1030.

Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri

Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri er en annen statusrapport som presenteres. Arbeidet har vært ledet av tidligere leder i Norsk psykiatrisk forening Bjarte Stubhaug. Det som trekkes frem er blant annet at med de oppgaver som legges til DPS/BUP har opptrappingsplanen innført en annenlinjetjeneste i psykisk helsevern på linje med annenlinjetjenesten/lokalsykehusfunksjonen i somatikk. Legeforeningen mener det er både riktig og viktig å styrke lokalsykehusfunksjonen ved alle foretak, spesielt innen psykisk helsevern. Dette vil sikre pasienter med psykiske lidelser et godt og forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud på annenlinjenivå og for å sikre en helsetjeneste i tråd med LEON-prinsippet. Foreningen mener også at det er viktig å dreie oppmerksomheten mot kvalitet på den tjenesten som tilbys. Videre er man opptatt av at terskelen for å definere noe som øyeblikkelig hjelp innen psykisk helsevern har vært for høy.

Helseministeren kommer

Helseminister Sylvia Brustad

Onsdag 23.mai kl 9 starter den helsepolitiske debatten om utfordringer i helsetjenesten. I tillegg til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, deltar Høyres leder Erna Solberg og president Torunn Janbu. Disse vil holde hver sin innledning, hvoretter det blir anledning til kommentarer og innspill fra salen. Det bør være en rekke temaer å gripe fatt i; er foretaksmodellen «liv laga», bidrar finansieringssystemet til en god helsetjeneste, hvilken rolle skal avtalespesialistene ha i helsetjenesten, hvordan kan vi sikre en bedre helsetjeneste til syke og svake?

Denne debatten er viktig for at statsråden og lederen av det viktigste opposisjonspartiet skal vite hva legene er opptatt av.

Både utredning om spesialistutdanningen, temaer knyttet til turnus og det pågående arbeidet om forskning løftes frem.

Anbefalte artikler