Les mer om ...

Artikkel

Økende bruk av blodprøver

Det er stor variasjon i bruken av polikliniske laboratorietjenester, og trygderefusjonene for slike analyser har økt betydelig de siste årene. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant medisinskbiokjemiske laboratorier i Helse Vest og Helse Nord. Variasjonen kan ikke forklares med ulikheter i sykelighet og tyder på at rekvireringspraksis ikke er optimal. Forfatterne etterlyser en gjennomgang av bruk og nytteverdi av laboratorieanalyser.

Kostbare laboratorier?

Medisinske fremskritt med økonomisk hodepine

Riktigere bruk av laboratorietjenester – medisinske aspekter

Riktigere bruk av laboratorietjenester – økonomiske aspekter

Hvordan kan bruk av laboratorietjenester styres?

Feil vedlikeholdsbehandling ved kols

Glukokortikoider brukes oftere som vedlikeholdsbehandling ved kronisk obstruktiv lungesykdom enn hva gjeldende retningslinjer legger opp til. Mange pasienter fortsetter å stå på oppstartsbehandling over tid. Dette viser en gjennomgang av journalene til 451 kolspasienter i allmennpraksis og spesialistpraksis.

Vedlikeholdsbehandling av kronisk obstruktiv lungesykdom

Cannabis som medisin

Cannabinoidreseptorer er involvert i mange deler av det sensoriske nervesystem, og cannabis og visse cannabinoider brukes nå legalt i flere land på spesielle indikasjoner. Effekten av cannabinoider ved kreftrelaterte symptomer er i liten grad dokumentert. Enkelte studier har vist moderat effekt på nevropatiske smerter og ved multippel sklerose. Slike midler kan også ha effekt på kvalme.

Bruk av cannabinoider i palliativ medisin

Legemidler som minsker behovet for transfusjon

Blodprodukter er kostbare, og blodtransfusjon kan føre til komplikasjoner. Traneksamsyre, en fibrinolysehemmer, kan redusere transfusjonsbehovet under ortopediske, hjertekirurgiske og leverkirurgiske operasjoner. Desmopressin, en vasopressinanalog, reduserer ikke transfusjonsbehovet hos pasienter med normal preoperativ hemostase.

Legemidler til reduksjon av transfusjonsbehov ved kirurgi

Kvinnehelse i Gambia

Gambisk helsepersonell som har hatt studieopphold i Norge, har gjennomført flere prosjekter med positive følger i hjemlandet, bl.a. om prevensjon, amming og omskjæring. Etter hjemkomst har flere av dem fått sentrale posisjoner i landets helsetjeneste.

Kvinnehelse i Gambia

Anbefalte artikler