M.L. Hagtvedt & T.S. Eri svarer:

Mari Landsverk Hagtvedt, Tine Schauer Eri Om forfatterne
Artikkel

Er det riktig å sette likhetstegn mellom fødselssmerte og annen akutt smerte? Eldrid Langesæter skriver at vi tar feil når vi sier at smertelindring fører til økt bruk av intervensjoner og operative inngrep, og at fødselssmerte bør behandles på linje med annen akutt smerte. Det påpekes også at smertebehandling har endret seg siden Bibelens tid, men man kan gripe til nyere referanser for å finne liknende utsagn. I von Horns lærebok het det (ifølge Søraa): «Det er hyggeligere at jordmoren trøster henne som lider stor verk med Guds ord og vakre bønner» (1). Jordmødrene før i tiden ønsket nok at de hadde hatt mer å hjelpe med når smertene ble for sterke hos den fødende. Smertene ble beskrevet i dramatiske vendinger i Levys lærebok: «Konen har neppe et Øiebliks Hvile; hun skjælver og ryster af Smerte, medens hun på samme Tid er heed og rød i Ansigtet og sveder over hele Legemet, hennes Blik er stivt og vildt og hendes Uro og Klageskrig grændse ofte til Fortvilelse» (2).

Denne kvinnen skulle åpenbart vært hjulpet siden hun ikke fremviste tegn til verken mestring eller kontroll. Heller ikke vi vil tilbake til denne tiden, men alle som arbeider med fødselshjelp vet hvor ulike fødsler er. Vi jordmødre er heldige som får være tilskuere til normale fødselsforløp, mestring og triumf. Det finnes fødsler med en begripelig, håndterbar og meningsfull smerteopplevelse.

Økt forekomst av intervensjoner og operative vaginale forløsninger ved bruk av medikamentell smertelindring er dokumentert og oppsummert i en oversiktsartikkel fra Cochrane-databasen (3). Konklusjonen var den samme i fjorårets retningslinjer fra National institute for health and clinical excellence (NICE): epidural analgesi er assosiert med økt forekomst av instrumentelle forløsninger (4).

Dette er likevel ikke vårt hovedpoeng. Vi ønsker å stille spørsmål ved bruk av smertelindring ved normale fødsler, som ofte er ledsaget av tolerabel smerte. Vi sier også at mestring av fødselssmerte kan gi positive gevinster, og at det derfor bør være gode indikasjoner for medikamentell smertebehandling.

«Before childbirth belonged to medicine, it belonged to women» (5). Målet er god fødselshjelp der kvinners autonomi respekteres ved at de får tilbud om smertelindring når det er hensiktsmessig, men den normale fødselssmerten bør få være en del av en sammenheng som ikke forstyrres unødig.

Anbefalte artikler