Orienterte om omstillingene

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Hva skjer med tverrfaglig samarbeid, utdanning og forskning i omstillingsprosessen? Det var tema for et møte mellom Helse Sør-Øst og Legeforeningen i slutten av februar.

Det regionale helseforetaket stilte med hele prosjektledelsen på møte med samordningsgruppen i Legeforeningen. De berømmet foreningens engasjement i omstillingsprosessen, og understreket at de ennå ikke hadde lagt brikkene på de tre feltene tverrfaglig samarbeid, utdanning og forskning. – Vi ser på muligheten for å opprette midlertidige faggrupper som favner fag som hører sammen og som skal jobbe tverrfaglig med prosessen i etterkant av dialogkonferansene, sa de. De fortalte at de vurderte å opprette et permanent utdanningsutvalg og poengterte at undervisning skulle være forskningsbasert. De ønsker å se nærmere på undervisning når andre beslutninger i prosessen er tatt. Legeforeningen mente det var problematisk å vente, siden beslutninger man tar nå vil kunne legge sterke føringer også for utdanningen senere.

Prosjektledelsen fortalte også at forskning er et eget innsatsområde i omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Gruppen som arbeider med forskning, skal levere et høringsutkast i begynnelsen av mars. Helse Sør-Øst forsikret om at de ønsket stabile forskningsmiljøer på alle helseforetakene, og fortalte at blant forslagene, var å opprette formaliserte forskningsnettverk. Forskning omhandles også som en del av hovedstadsprosessen, sa de. Her vil man i samarbeid med Universitetet i Oslo se på konsekvenser av endringer i pasientstrømmer for undervisning og forskning.

– Vi har også merket oss det sterke ønsket om involvering fra fagmiljøene i Legeforeningen, og er imponert over at de fagmedisinske foreningene klarte å stille med representanter på så kort varsel, uttalte representantene fra Helse Sør-Øst. De fortalte at de skulle lage en sammenfatning av regionale funksjoner, se på dilemmaer innen de ulike fagområdene og starte konsekvensutredning i forhold til de foreslåtte regionale funksjoner.

Mari Trommald, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, viste til at det regionale helseforetaket mener det er for mange små opptaksområder per i dag. – Større sykehusområder vil bidra til et mer helhetlig tilbud, samhandling mellom sykehusene og samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus. Det vil også bidra til trygghet og nærhet – en dør inn, riktig behandling på rett sted, breddekompetanse og spisskompetanse, sa hun. Trommald mente også at det ville bidra til desentralisering, at en større del av tjenestene kan løses innenfor sykehusområdet.

Helse Sør-Øst la i møtet frem en mulig inndeling i nye og større opptaksområder på ca. 450 000 personer på Østlandet og 270 000 personer på Sørlandet.

Anbefalte artikler