Lite informasjon om veien videre

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Det var stor grad av enighet på de fleste dialogkonferansene i Helse Sør-Øst. Men det var lite informasjon om veien videre.

Bjørn Moum (t.h) fra Norsk gastroenterologisk forening diskuterte sine inntrykk av dialogkonferansene med Morten Tandberg Eriksen (midten) og Torgeir T. Søvik, begge fra Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi. Foto Cecilie Bakken

Representanter fra de fagmedisinske foreningene diskuterte avgrensede, forhåndsdefinerte spørsmål om blant annet hvilke funksjoner og oppgaver som bør ligge på lokalsykehusnivå, og hvilke som bør ligge på områdesykehus- eller regionsykehusnivå. De opplevde at det var stor grad av enighet om akkurat disse spørsmålene, men understreket at minefelt ikke ble berørt. En rekke fagmedisinske foreninger som hadde deltatt på dialogkonferansene om omstillingene i det regionale foretaket, ga sine inntrykk på et fellesmøte i Legeforeningen. De mente konferansene var en grei start, men at det trengs flere samlinger innen hvert fagområde og på tvers av fagområdene om man skal få frem gode anbefalinger. Foreningene sa at de fikk lite informasjon om hvordan resultatene fra konferansene ville bli brukt, om veien videre og om muligheter for medvirkning for fagpersoner.

Flere av deltakerne fremhevet det meningsløse i at spesialitetene ble sett isolert på konferansene, og mente at Helse Sør-Øst ikke hadde tatt nok høyde for hvor utstrakt man samarbeider på tvers av forskjellige fagområder i moderne medisin.

– De må slutte å se på enkeltspesialitetene, og se helhet og sammenheng, sa én, mens en annen mente at en del av problemstillingene de diskuterte innenfor sitt eget fagområde, var avhengig av hva som skjer på andre fagområder.

Akuttmedisin og akuttfunksjoner har foreløpig ikke vært tema for dialogkonferansene. Helse Sør-Øst har sagt at de vil komme tilbake til dette senere.

– Det er snakk om å samle akuttkirurgi på enkelte sykehus. Men man kan ikke drive elektiv kirurgi uten å ha mulighet for akutt intervensjon, for eksempel ved komplikasjoner. Dessuten må vi ha annen akuttmedisinsk kompetanse, for eksempel anestesi, tilgjengelig, ellers kan vi like godt legge ned hele butikken, mente én.

Flere understreket at sykehus som skal ha indremedisinsk akuttfunksjon, også må ha tilgang på akuttkirurgisk kompetanse. Akuttfunksjoner er også viktig for undervisning og utdanning. Det ble hevdet at hvis man fjerner akuttmedisin og akuttkirurgi fra et sykehus, så fjernes 20 – 30 % av pasientgrunnlaget for å drive utdanning.

Anbefalte artikler