Fortvilet over sparetiltakene

Lisbet Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Nærmere 400 leger fylte i slutten av februar auditoriet på Rikshospitalet for å diskutere konsekvensene ved det foreslåtte kostnadskuttet på 400 millioner.

Legene fylte auditoriet på Rikshospitalet. Foto Cecilie Bakken

– Vi frykter at innsparingene kan få konsekvenser både for pasienter og ansatte, sa Olaug Villanger, foretakstillitsvalgte for overlegene. Hun innledet møtet.

– Det er fortvilelse over sparetiltakene og vi merker nå depresjon i gangene her. Vi har vært et sykehus som har hatt oppmerksomheten på kvalitet og god pasientbehandling. Nå er vi tvunget til å tenke innsparing og går rundt og er urolige for pasientbehandlingen og våre fremtidige funksjoner. Vi mener kuttforslagene er kortsiktige og frykter at dette vil gå utover behandlingstilbud som pasientene ikke kan få ved et annet sykehus, sa Villanger.

Store utfordringer

Torunn Janbu, president i Legeforeningen, sa innledningsvis at vi nå står overfor store utfordringer i forhold til nedskjæringene som er varslet pga. budsjettunderskudd på det enkelte sykehus. – Disse nedskjæringene skjer samtidig med at hovedstadsprosessen, som bl.a. skal samle funksjoner og vil medføre store omstillinger, er i full gang. Det er svært uheldig at disse to prosessene ikke er samordnet, sa hun. – Det kan få følger for pasienttilbudet dersom nedtrapping av tilbud på ett sykehus ikke er ledd i en helhetlig plan for hele regionen. Nedskjæringene vil få følger for utdanningsstillingene ved sykehusene. Dersom vi får en reduksjon av disse kan det få nasjonale konsekvenser, sa Torunn Janbu.

Legepresidenten er opptatt av at alle omstillinger skal konsekvensutredes. Hun understreket at Legeforeningen har kontakt med beslutningstakere på alle nivåer, i Helse- og omsorgsdepartementet, i de regionale helseforetakene, Sosial- og helsedirektoratet, Stortinget, helseforetakene og Helsetilsynet. – Vi har internt i foreningen organisert et eget omstillingsprosjekt, og vi har også organisert et hovedstadsprosjekt som involverer fagmiljø, tillitsvalgte, ansattrepresentanter, konserntillitsvalgte og sekretariatet. Legeforeningen har nylig hatt kurs for tillitsvalgte om omstilling, og vi lager en omstillingsveileder. Det arbeides med en omstillingsavtale på RHF-nivå for sykehusene. Legeforeningen har nå et sterkt engasjement i omstillinger og sykehusutfordringer over hele landet, sa Janbu.

Hun understreket at medlemmer og tillitsvalgte som lurer på hvordan de skal forholde seg til omstillingsprosesser og forslag om nedskjæringer, oppfordres til å kontakte sine tillitsvalgte, men at de også kan kontakte sekretariatet for generell og konkret rådgivning og dessuten å følge med på informasjon og veiledning som i tiden fremover vil bli lagt ut på Legeforeningens nettsider.

– Vi bistår med utarbeiding av dokumenter, strategiplaner og medieforberedelser m.v., sa hun.

Medvirkning er viktig

– God informasjonsflyt og medvirkning fra de ansatte er en forutsetning for vellykkede omstillingsprosesser, sa forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring. Hun understreket at arbeidsgiver må inkludere og involvere de tillitsvalgte i omstillingsprosesser, og at de tillitsvalgte aktivt må bidra til at dette skjer.

Anbefalte artikler