Fra møtet 13.2. 2008

Artikkel

Kan søke om ekstratilskudd

Yrkesforeninger og lokalforeninger kan søke om ekstra tilskudd til «kostnadskrevende drift» og/eller spesielle oppgaver av varig karakter for 2009 i tilknytning til sentralstyrets forslag til Legeforeningens budsjett for 2009. Søknadsfrist er 28.3. 2008.

Justering av kursretningslinjene

Sentralstyret har vedtatt reviderte retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning, på bakgrunn av forslag fra spesialitetsrådet. Spesialitetsrådet har fremmet forslag om en mer liberal holdning til kurs i utlandet. Saken har vært på høring.

Representant til styringsgruppe

Barnepsykiater Jorunn Thue Hansen er oppnevnt som Legeforeningens representant til styringsgruppen for sakkyndige i barne- og familiesaker.

Menneskerettighetsutvalget

Eline Thorleifsson (leder), Arnstein Grøtting, Toralf Hasvold, Barbro Kvaal og Arvid J. Nedal er oppnevnt som medlemmer av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter for perioden 2008 – 31.12. 2009.

Nasjonalt råd for fødselsomsorgen

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om forslag til representanter til nasjonalt råd for fødselsomsorgen og tilbakemeldinger på foreslått mandat. Presidenten er gitt fullmakt til å godkjenne svar til departementet på forslag til mandat og til ev. å foreslå kandidater til rådet.

Legeforeningens 125-årsjubileum

Planleggingen av Legeforeningens 125-årsjubileum i 2011 er i gang. Det skal opprettes en jubileumskomité bestående av to representanter fra de fagmedisinske foreninger, to representanter fra yrkesforeningene, én fra Oslo legeforening samt president, visepresident og generalsekretær. Jubileumskomiteen vil få bistand fra sekretariatet med to til tre personer. Jubileet organiseres som et prosjekt der jubileumskomiteen kan oppnevne ulike arbeidsgrupper etter behov, og eventuelt inngå avtale med ekstern kursarrangør for praktisk gjennomføring. Organisasjonsleddene vil bli tilskrevet og bedt om å komme med forslag på medlemmer til jubileumskomiteen.

Utredning om spesialistutdanningen av leger

Sentralstyret vedtok i møte 8.12. 2006 å gjennomføre en utredning om spesialistutdanningen av leger. Utredningen ble presentert for sentralstyret 13.2. 2008, og sendes på høring til organisasjonsleddene med høringsfrist 15.6. 2008.

Anbefalte artikler