Internasjonal helse

Hilde Engjom Om forfatteren
Artikkel

I forbindelse med behandlingen av Prinsipp- og arbeidsprogrammet 2006 – 08 vedtok Landsstyremøtet i Bergen 2005 at Legeforeningens engasjement i forebyggende og helsefremmende arbeid også skulle omfatte «å øke engasjementet blant medlemmene for å styrke helsefremmende arbeid i lavinntektsland».

Enkeltmedlemmer og ulike deler av foreningen har i mange år engasjert seg i spørsmål knyttet til helseutfordringer i fattige land, og landsstyrevedtaket bunnet i et ønske om at også foreningen skulle engasjere seg på et overordnet nivå. En arbeidsgruppe ble nedsatt av sentralstyret for å utrede hvordan foreningen kunne nå dette målet, og i mars 2007 ble det vedtatt å opprette et rådgivende utvalg. Legeforeningens utvalg for internasjonal helse ble oppnevnt av sentralstyret i juni 2007.

Utvalget har gjennom flere møter blitt introdusert for Legeforeningens organisasjon og arbeidsform. I tillegg har enkeltsaker som angår temaområdet blitt drøftet. Utvalget ser flere temaområder som det vil være viktig å engasjere seg i, blant annet kurstilbudet for norsk leger, mulighet for utdanningssamarbeid og arbeid i et lavinntektsland som ledd i spesialisering og etterutdanning, fokus på forskningsarbeid mv. I første omgang har utvalget valgt å ta tak i problematikken knyttet til kunnskapsflukt og migrasjon av leger.

En rekke mekanismer gjør seg gjeldende når ferdig utdannede leger og spesialister velger å forlate sitt hjemland. WHO har gjennom sin «Internasjonal Health Workforce Alliance» og i verdenshelserapporten for 2006 valgt å gi dette særlig fokus. Oslo i Norge har myndighetene ytret ønske om rekruttering av leger fra utlandet for å dekke norsk behov for helsepersonell. Tilgang til helsepersonell er også sentralt for å kunne nå FNs millenniumsmål om reduksjon i barne- og mødredødelighet. Utvalget ønsker derfor å sette i gang en prosess der Legeforeningen som faglig forening, fagforening og helsepolitisk aktør kan sette fokus på etiske og faglige aspekter.

Det ble i 2006 gjennomført en nettbasert undersøkelse i foreningens underavdelinger vedrørende engasjement i prosjekter og planlagte aktiviteter knyttet til lavinntektsland. Utvalget vil gjerne ha en dialog med de fagmedisinske foreningene om pågående aktiviteter eller visjoner for framtidig arbeid. Andre grupper i foreningen med visjoner og engasjement oppfordres til å ta kontakt med Bjørn Oscar Hoftvedt i Legeforeningens sekretariat.

På sikt kan det også bli aktuelt med en samlet gjennomgang av utdannings- og kurstilbud i Norge og utlandet. Utvalget minner om at det finnes master og doktorgradsprogram ved flere norske universiteter i regi av sentre for internasjonal helse. Kurs i tropemedisin og folkehelse med ulik varighet arrangeres ved flere europeiske studiesteder. Man kan få støtte fra Lånekassen til skolepenger ved godkjente institusjoner.

Anbefalte artikler