Fra møtet 14.1. 2008

Artikkel

Sentralstyrets møte i april er flyttet til mandag 28.4. 2008 kl 900 i Legenes hus.

Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri

Sentralstyret nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe for å utrede lokalsykehusfunksjonen i psykiatri når det gjelder kompetanse, kvalitet og bemanning som norm for lokalsykehusfunksjonen. Utkast til rapport sendes på bred høring med seks ukers høringsfrist.

Omstillingsprosjektet

Sekretariatet har opprettet en intern prosjektgruppe til å bistå tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med de varslede omstillingsprosessene i sykehussektoren i 2008. Sekretariatet styrkes midlertidig for å møte utfordringene disse vil medføre. Det bevilges inntil kr 600 000 fra posten for utredningsformål for bistand i forbindelse med omstillingsprosesser i sykehussektoren.

Forhandlingsutvalget for Spekter

Trond Egil Hansen, Allmennlegeforeningen inntas i forhandlingsutvalget for Spekter-området som representant for tariffområdet privat praksis, med observatørstatus. Michael Strand fra Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) oppnevnes som vararepresentant.

Forhandlingsutvalg Stat og KS/Oslo kommune

Ernst Horgen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er oppnevnt som LSAs representant i forhandlingsutvalget for tariffområdet Stat, med Barbro Kvaal som vararepresentant. Ole Johan Bakke er oppnevnt som LSAs representant i forhandlingsutvalget for tariffområdet KS/Oslo Kommune, med Frantz Leonard Nilsen som vararepresentant.

Legeforeningen og ledelse

Cecilie Risøe, leder, Odd Jarle Kvamme, Ola Jøsendal, Eva Gerdts, Anny Spydslaug, Karin Frydenberg, Einar Hysing, Ragnhild Øydna Støen, Sverre Uhlving, Jana Midelfart Hoff og Axel Lupton er oppnevnt som medlemmer av arbeidsgruppen Legeforeningen og ledelse, som skal utarbeide forslag til Legeforeningens fremtidige plattform for ledelse i sykehus og kommunehelsetjenesten. Gruppens mandat ble vedtatt av sentralstyret 15.11. 2007.

Norsk Helsenett

Tidligere inngått avtale med Norsk Helsenett AS (NHN) utløp 31.12. 2007. Legeforeningen fornyer avtalen og presidenten gis fullmakt til å sluttføre og undertegne avtalen.

Anbefalte artikler