Den europeiske medisinske forskningen styrkes

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  European Medical Research Councils (EMRC) er medlemsorganisasjonen for alle europeiske medisinske forskningsråd, bl.a. Norges forskningsråd. EMRC er en del av European Science Foundation (ESF) i Strasbourg, en samarbeidsorganisasjon med 75 medlemsorganisasjoner fra 30 europeiske land (1). Målet for EMRC er å fremme innovativ medisinsk forskning for klinisk anvendelse og gi forskningspolitiske råd til beslutningstakere på vegne av medlemsorganisasjonene og det europeiske forskersamfunnet. I desember 2007 publiserte rådet et såkalt «white paper» med tittelen Present status and future strategy for medical research in Europe. Strategien skal styrke og forbedre europeisk medisinsk forskning for å bidra til velferd og bedre helsetilbud.

  Europa og verden for øvrig opplever raske samfunnsendringer med globalisering, nye og smittsomme infeksjonssykdommer, endrede sykdomsmønstre som f.eks. behandlingsresistent tuberkulose, raske og dramatiske klimaendringer og endret demografi med aldrende befolkning. Dette danner bakteppe for strategien, som fremhever at økt satsing på medisinsk forskning er helt avgjørende for å kunne møte disse utfordringene. I tillegg slås et slag for betydningen av ny medisinsk kunnskap når europeisk medisinsk næringsvirksomhet skal vitaliseres. Hovedmålet er å styrke både basal og klinisk medisinsk forskning, ikke minst translasjonsforskningen, som bringer kunnskap fra den basale forskningen over til klinisk praksis og vice versa. Samarbeid, tverrfaglighet og økt samspill mellom offentlige og private institusjoner er nøkkelord.

  Økt internasjonalt samarbeid og økte forskningsbevilgninger er nødvendig for at den europeiske medisinske forskningen skal lykkes. Europa ligger langt etter USA, som bruker henholdsvis dobbelt og tredobbelt så mye i forhold til bruttonasjonalprodukt og folketall som Europa. EMRC tar til orde for å doble den offentlige finansieringen av medisinsk forskning i Europa i løpet av ti år – og deretter opprettholde nivået. Dette, i kombinasjon med gode felles systemer for kvalitetssikring av forskning og forskningsresultater, vil komme det europeiske samfunnet til gode gjennom bedre helse, velferd, behandling og en blomstrende medisinsk industri. Investeringer i medisinsk forskning gir samfunnet tifold igjen.

  Karriereveier og attraktive muligheter for forskere er sentrale virkemidler i strategien. Investeringer i nasjonal og europeisk infrastruktur er avgjørende for å lykkes. Bruk av informasjonsteknologiske verktøy fremheves spesielt. Europeiske og nasjonale reguleringer som berører den biomedisinske forskningen må forenkles, slik at forskningen fremmes og ikke hindres. Høy etisk standard og hensiktsmessig kontroll som hindrer forskningsfusk, er viktig. Spesielle utfordringer og muligheter er knyttet til de nye EU-landene. Utjevning av nasjonale ulikheter og frigjøring av et stort intellektuelt potensial vil styrke hele Europas forskningsinnsats.

  EMRC og ESF kan tilby norske forskere mulighet til forskningssamarbeid, mobilitet, tilgang til møteplasser, nettverksprogram, forskningskonferanser og workshops. For nærmere informasjon, se nettsiden til Norges forskningsråd (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media