Les mer om ...

Artikkel

Mannlig reproduksjon

Fagområdet andrologi, om sykdommer og helseproblemer som spesifikt rammer menn, går på tvers av flere spesialiteter. I dette nummer av Tidsskrifter starter en temaserie om andrologiske emner med flere artikler om mannlig reproduksjon. Resultater fra en sædanalyse må alltid tolkes i sammenheng med anamnese og andre undersøkelser, genetiske årsaker ligger bak mannlig infertilitet i om lag 15 % av tilfellene, og ved redusert sædcelleproduksjon kan hormonbehandling for å indusere spermatogenesen være aktuelt.

Sædcellen

Mannlighetens medisin

Hva forteller en sædanalyse?

Genetiske årsaker til mannlig infertilitet

Induksjon av spermatogenese ved hypogonadotrop hypogonadisme

Sykehjem eller sykehus?

Det er både billigere og bedre å overflytte akutt syke eldre pasienter til en styrket sykehjemsavdeling enn å la pasienten fortsatt ligge i sykehus. Dette viser en studie fra Trondheim. Kostnadsreduksjonen skyldtes lavere behandlingsutgifter og færre reinnleggelser. Intermediæravdelinger, et nivå mellom vanlig sykehjemsavdeling og sykehus, ble først etablert i Storbritannia.

En sykehjemsavdeling for akutt syke gamle

Eldre pasienter i sykehus eller i intermediæravdeling i sykehjem – en kostnadsanalyse

Beregning av sykdomsrisiko

En ny modell for beregning av risiko for hjerte- og karsykdom for norske forhold er nå utarbeidet. NORRISK-modellen, som er basert på nyere dødelighetsdata og oppdatert kunnskap om risikofaktorer, angir tiårsrisiko for død av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom ved ulike kombinasjoner av risikofaktorer.

Modell for estimering av kardiovaskulær risiko i Norge

Er legemidler mot demens nyttige?

Forbruket av kolinesterasehemmere mot demens har økt betydelig de siste årene, til tross for at effekten i kliniske studier er beskjeden. Sykdomsforløpet påvirkes ikke eller bare i lite grad. Noen pasienter kan ha nytte av slike midler, men igangsatt behandling bør revurderes jevnlig.

Kolinesterasehemmere mot demens – nyttig i klinisk praksis?

Nevrokirurgi ved hjerneslag

Iskemisk hjerneslag kan føre til hjerneødem med forhøyet intrakranialt trykk og fare for cerebral herniering. I slike tilfeller kan avlastende hemikraniektomi være livreddende. Det foreligger nå god dokumentasjon på nytten av slik behandling, men pasientseleksjon og indikasjonsstilling er vanskelig.

Nevrokirurgi ved iskemisk hjerneslag

Hemikraniektomi ved akutt hjerneinfarkt

Anbefalte artikler