Les mer om ...

Artikkel

Korridorpasienter

Korridorpasienter er lønnsomt for helseforetakene, viser en økonomisk analyse basert på offentlig statistikk. Det må økonomiske stimuleringstiltak til for å få færre korridorpasienter, og antall sengeplasser i somatiske sykehus må økes, hevder forfatteren. Mye av løsningen på problemet kan ligge i bedre samhandling med primærhelsetjenesten. I Oslo ble ventetiden for utskrivning fra sykehus redusert med en kommunal betalingsordning for utskrivningsklare pasienter, både ved somatiske og alderspsykiatriske avdelinger.

På korridoren

To pasienter i sengen eller én i korridoren?

Korridorpasientenes funksjon i norsk sykehusvesen

Ventetid for utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Registerstudie om sykdomsforløp

Nye registre gjør det mulig å følge forekomst og forløp av sykdommer over tid. Antall sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom var svakt stigende, mens dødeligheten for slike sykdommer gikk ned i tre vestlandsfylker i perioden 1992 – 2001. Dette viser en registerbasert studie fra Helse Vest. Norsk pasientregister skal nå etableres som et personidentifiserbart, kryptert register, noe som gir store muligheter for forskning og bedre planlegging av helsetjenester.

Dagens helsetall

Sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom i Helse Vest i perioden 1992 – 2001

Kirurgi ved levermetastaser

Behandling av levermetastaser omtales i tre artikler i Tidsskriftets temaserie om kolorektal kreft. Metastaser i leveren kan fjernes med ulike kirurgiske metoder. Mest benyttet er reseksjon av ett eller to leversegmenter eller kilereseksjon, gjerne under ultralydveiledning. Lokal ablasjon med termisk destruksjon, frysing eller laser anvendes også. Preoperativ kjemoterapi og portveneembolisering kan gjøre flere pasienter operable, men pasientseleksjonen er krevende. .

Kirurgi ved levermetastaser

Kirurgisk behandling av levermetastaser fra kolorektal kreft

Lokal ablasjon av kolorektale levermetastaser – en systematisk oversikt

Radiofrekvensablasjon av kolorektale levermetastaser

La pasienten selv bestemme kriseinnleggelse

I Rogaland har man gode erfaringer med en ordning der pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom har mulighet til å bruke sengeplasser til akutt innleggelse – uten å måtte gå om primærlege. Ordningen ga lavere sengeforbruk og mindre bruk av tvang

Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse

Nye muligheter for gamle legemidler

Leger kan på eget ansvar forskrive medikamenter på andre indikasjoner enn de godkjente. Forutsetningen er bl.a. at legen foretar en vurdering av nytte og risiko basert på vitenskapelig dokumentasjon, og at pasienten er adekvat informert. Bør forskrivning av legemidler utenfor godkjent indikasjon begrenses, eller betraktes som innovativ praksis som åpner for nye behandlingsmuligheter?

Gamle legemidler, nye muligheter

Anbefalte artikler