Les mer om ...

Artikkel

Selvmord, pengespill og rapportering

Spilleavhengige som søker behandling hos lege, rapporterer ofte om selvmordstanker og/eller selvmordsforsøk. Suicidal atferd er antakelig vanligere blant spilleavhengige enn i befolkningen ellers, men det er usikkert om selve spilleavhengigheten er årsaken. Hos slike pasienter må leger alltid vurdere risikoen for selvmord. Dessverre tar en del pasienter livet sitt mens de er under psykiatrisk behandling. Slike selvmord skal rapporteres til tilsynsmyndighetene, noe som ikke alltid skjer.

Selvmord i og utenfor psykisk helsevern

Pengespill og suicidal atferd

Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern

Innvandrere og psykiatriske tjenester

Ikke-vestlige innvandrere, særlig menn, bruker psykiatrisk poliklinikk hyppigere enn norskfødte. Dette viser en kartlegging på Tøyen, et område i Oslo der det bor mange innvandrere. Innvandrere synes likevel å bruke psykiatriske tjenester mindre enn forventet ut fra antatt forekomst av symptomer.

Innvandrere og psykiatriske tjenester

Innvandreres bruk av poliklinisk psykiatrisk tjeneste

Leger og sovemedisin

Forbruket av sovemidler er økende. Forskrivningen er ofte basert på skjønn og påvirkes av avregistreringer, tilgjengelighet og markedsføring. Har norske leger nok kunnskap om søvn og hypnotika? De med restriktive holdninger og god klinisk kunnskap forskriver slike midler sjeldnere enn andre leger.

Leger og sovemedisin

Benzodiazepinliknende hypnotika – holdninger og forskrivningspraksis blant allmennleger

Vi har mye å lære av italiensk psykiatri

For 30 år siden ble de store asylene i Italia stengt og tømt for pasienter og de psykiatriske tjenester integrert i det øvrige helsevesenet. Nå skjer nesten all behandling av personer med psykiske lidelser i pasientens nærmiljø. Dette har ført til færre innleggelser, kortere opphold for dem som legges inn, og få tvangsinnleggelser der systemet fungerer godt. Hvordan har de fått til dette?

Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?

Målrettet behandling mot tarmkreft

Ny basalbiologisk kunnskap har gjort det mulig å utvikle kreftlegemidler rettet mot cellulære signalaktiveringsmekanismer som styrer cellevekst og apoptose. Palliativ kjemoterapi og strålebehandling bør alltid vurderes hos pasienter med metastatisk kreft i tykktarm eller endetarm. En oversiktsartikkel om analkreft avslutter Tidsskriftets temaserie om kolorektal kreft.

Molekylært rettet behandling av kolorektal cancer

Palliativ kjemoterapi og strålebehandling ved metastatisk kolorektal cancer

Analkreft

Anbefalte artikler